Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)

Op basis van de Wabo zijn in het Activiteitenbesluit voor een groot aantal type inrichtingen algemene regels opgenomen. Een voorbeeld hiervan zijn geluidvoorschriften voor windturbines of een combinatie van windturbines.

Voor m.e.r. is het belangrijk te kijken naar cumulatie van geluid met dezelfde typen inrichtingen (bijvoorbeeld bij nieuwe windturbines, cumulatie met al bestaande of geplande windturbines in de omgeving). Dit kan aanleiding zijn tot maatwerk in het kader van het Activiteitenbesluit. Cumulatie met andere activiteiten wordt (ook) beschouwd in het ruimtelijk spoor, bijvoorbeeld in m.e.r. voor bestemmingsplannen.