Veehouderij en gezondheid

De gevolgen van intensieve veehouderijen voor de gezondheid van omwonenden staat volop in de belangstelling. Mogelijke risico's voor de gezondheid worden veroorzaakt door fijnstof, geur, endotoxinen en zoönosen (ziektes overdraagbaar van dier op mens). Naast rijksbeleid op dit gebied, kan ook provinciaal of gemeentelijk gezondheidsbeleid relevant zijn. Denk aan lokaal beleid voor leefomgevingskwaliteit en beleid dat gericht is op het reduceren van geuroverlast en van geluid.

 

Onderzoeken
Uit onderzoeken blijkt dat geen duidelijke afstand tot veehouderijen, een relatie met megastallen of dierdichtheid is te benoemen waarbij gezondheidseffecten bij mensen vaker optreden.

 

In het MER
Geef in het MER in ieder geval een beschrijving van alle hygiënemaatregelen die binnen de inrichting worden getroffen om verspreiding van ziektekiemen te voorkomen. Met een onderbouwing waarom deze maatregelen, met de beschikbare kennis, toereikend zijn om risico’s voor de volksgezondheid te voorkomen of zoveel mogelijk te beperken.
De Commissie adviseert om in zo'n vroeg mogelijk stadium in de planvorming contact op te nemen met de lokale GGD.