Ecologische Hoofdstructuur

De Ecologische Hoofdstructuur (EHS) is een netwerk van natuurgebieden. De EHS is in 1990 geïntroduceerd om de achteruitgang van de natuur en biodiversiteit in Nederland te stoppen.
Door een netwerk te creëren, kan uitwisseling van dier- en plantensoorten plaatsvinden tussen verschillende gebieden, waardoor de biodiversiteit beter in stand kan worden gehouden.

In 2010 is de herijking van de EHS in gang gezet waarmee de provincies een belangrijkere rol krijgen in de realisatie van de EHS. Dit is vastgelegd in het Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (Barro). Daarin zijn onder andere de Spelregels EHS (het 'nee, tenzij-beschermingsregime') voor de EHS vastgelegd. De provincies moeten dit in hun eigen regels vertalen.