Dierenwelzijn

De Gezondheid- en welzijnswet voor dieren bepaalt dat je geen handelingen met dieren mag verrichten, tenzij in de wet staat dat het wel mag (het 'nee, tenzij'- principe). Aan deze raamwet zijn Algemene Maatregelen van Bestuur (AmvB's) gekoppeld die nadere regels stellen, zoals het Varkensbesluit, het Legkippenbesluit en het Vleeskuikenbesluit. Het MER moet ingaan op de effecten van het voornemen en de alternatieven op dierenwelzijn.