Berekening brijvoer

De Commissie vraagt voor varkenshouderijen in het milieueffectrapport aan te geven hoeveel en welk soort bijproducten worden gebruikt en wat de verwachte opslag en doorvoer is.
Zij vraagt dit omdat boven 1.000 m3 opslag en/of 15.000 ton doorvoer niet de gemeente, maar de provincie bevoegd gezag is voor de vergunning-procedure en daarmee voor de m.e.r.-procedure. Maak deze berekening zo realistisch mogelijk. Bijproducten kunnen leiden tot geuroverlast. Een onrealistische inschatting van de hoeveelheid bijproducten kan bij de rechter tot de conclusie leiden dat er een vormfout is gemaakt. De m.e.r.- en vergunningprocedure moeten dan opnieuw.