Twee m.e.r.-procedures

De beperkte m.e.r.-procedure is van toepassing op bijvoorbeeld de volgende vergunningen:

 • Milieuvergunning (als onderdeel van de omgevingsvergunning)
 • Mijnbouwwetvergunning (als onderdeel van de omgevingsvergunning)
 • Ontgrondingenvergunning
 • Vergunning Kernenergiewet
 • Sommige Waterwetvergunningen (zoals de oude grondwatervergunning).

Als voor deze vergunningen een passende beoordeling op grond van de Natuurbeschermingswet 1998 gemaakt moet worden, dan geldt de uitgebreide procedure.

 

De uitgebreide m.e.r.-procedure geldt voor:

 • Plannen waarvoor een plan-m.e.r.-plicht geldt, bijvoorbeeld structuurvisies of bestemmingsplannen.
 • Complexe projecten waarvoor een project-m.e.r.-plicht geldt. Een project is complex als:
  • er een passende beoordeling nodig is
  • de overheid formeel zowel initiatiefnemer als bevoegd gezag is. Bijvoorbeeld bij ruimtelijke besluiten, zoals een bestemmingsplan-herziening, een tracébesluit of de goedkeuring van een dijkversterkings-plan. 

De overheid is niet altijd ook de feitelijke initiatiefnemer van het project. Bijvoorbeeld: Een particuliere initiatiefnemer wil een golfbaan aanleggen. De gemeente moet dan het initiatief nemen om hiervoor het bestemmingsplan te herzien.

 

In de Handleiding m.e.r. en Handreiking m.e.r. op de site van InfoMil zijn de procedures uitgelegd en worden tips gegeven.