M.e.r.-plicht

Op grond van de Wet milieubeheer en het Besluit m.e.r. kan er sprake zijn van:

Plan-m.e.r.-plicht

 • het plan is opgenomen in kolom 3 van onderdeel C of D van de bijlage bij het Besluit mer en dit plan kaderstellend is voor een m.e.r.-(beoordelings)plichtig project en/of;
 • het plan op grond van een wettelijke of bestuursrechtelijke bepaling verplicht vastgesteld moet worden en hiervoor op grond van de Wet natuurbescherming een Passende beoordeling moet worden gemaakt.

 

Project-m.e.r.-plicht

 • een activiteit is opgenomen in kolom 1 van de C-lijst;
 • en deze activiteit de drempelwaarde in kolom 2 van de C-lijst overschrijdt;
 • en hiervoor een besluit als genoemd in kolom 4 van de C-lijst genomen moet worden.

 

Formele m.e.r.-beoordelingsplicht

 • een activiteit is opgenomen in kolom 1 van de D-lijst;
 • en deze activiteit de drempelwaarde in kolom 2 van de D-lijst overschrijdt;
 • en hiervoor een besluit als genoemd in kolom 4 van de D-lijst genomen moet worden.

 

Vormvrije m.e.r.-beoordeling

 • een activiteit is opgenomen in kolom 1 van de D-lijst;
 • en deze activiteit onder de drempelwaarde in kolom 2 van de D-lijst blijft;
 • en hiervoor een besluit als genoemd in kolom 4 van de D-lijst genomen moet worden.

 

Als sprake is van een plan- of project-m.e.r.-plicht, dan wordt bepaald welke m.e.r.-procedure doorlopen moet worden. De Wet milieubeheer kent twee m.e.r.-procedures: de beperkte en de uitgebreide procedure.


Meer over de m.e.r.-procedures
Meer over m.e.r.-beoordeling