M.e.r.-beoordeling

Formele m.e.r.-beoordelingsplicht

  • een activiteit is opgenomen in kolom 1 van de D-lijst;
  • en deze activiteit de drempelwaarde in kolom 2 van de D-lijst overschrijdt;
  • en hiervoor een besluit als genoemd in kolom 4 van de D-lijst genomen moet worden.

De procedure voor de formele m.e.r.-beoordeling staat beschreven in paragraaf 7.6 van de Wet milieubeheer.

Vormvrije m.e.r.-beoordeling

  • een activiteit is opgenomen in kolom 1 van de D-lijst;
  • en deze activiteit onder de drempelwaarde in kolom 2 van de D-lijst blijft;
  • en hiervoor een besluit als genoemd in kolom 4 van de D-lijst genomen moet worden.

Voor de vormvrije m.e.r-beoordeling wordt verwezen naar artikel 2, vijfde lid, onder b, Besluit m.e.r. Verder moet het bevoegd gezag op grond van artikel 3:46 van de Algemene wet bestuursrecht de motivering voor de keuze om geen (formele) m.e.r.-beoordeling te maken, opnemen in het moederbesluit. In die motivering moet minimaal ingegaan worden op de selectiecriteria van Bijlage III van de M.e.r.-richtlijn.

Het gaat daarbij om drie hoofdcategorieën:
1.    kenmerken van het project
2.    plaats van het project
3.    kenmerken van het potentiële effect.


Voor het bepalen of de drempelwaarden worden overschreden, wordt de bestaande situatie niet betrokken. Voor de vormvrije m.e.r.-beoordeling moet echter worden gekeken of de uitbreiding ertoe leidt dat cumulatief sprake is van aanzienlijke negatieve milieugevolgen. Daartoe moet dus de hele activiteit in ogenschouw genomen worden. Zie ook de Nota van toelichting, Stb. 2011, 102, blz. 33.

Lees ook de factsheet M.e.r.-beoordeling

 

M.e.r.-beoordeling: geen drempelvrees!
Het artikel M.e.r.-beoordeling: geen drempelvrees! behandelt de rechtspraak sinds het arrest van het Europese Hof van Justitie van oktober 2009 (Hofarrest van 15 oktober 2009) over de drempelwaarden van de D-lijst. Nederland werd toen veroordeeld voor het te absoluut hanteren van die drempelwaarden.

Het artikel gaat ook over de regelgeving die per 1 april 2011 in werking trad naar aanleiding van het arrest van het Europese Hof van Justitie.
JM, 2011-08: M.e.r.-beoordeling: geen drempelvrees!
JM, 2012-01: Reactie Van den End
JM, 2012-01: Reactie Van Velsen naar aanleiding van reactie Van de End