M.e.r.-beoordeling

Wanneer geldt de formele m.e.r.-beoordelingsplicht?

  • als een activiteit is opgenomen in kolom 1 van de D-lijst
  • en deze activiteit de drempelwaarde in kolom 2 van de D-lijst overschrijdt
  • en hiervoor een besluit nodig is volgens kolom 4 van de D-lijst.

Paragraaf 7.6 van de Wet milieubeheer beschrijft de procedure voor de formele m.e.r.-beoordeling.


Wanneer geldt de vormvrije m.e.r.-beoordeling?

  • als een activiteit is opgenomen in kolom 1 van de D-lijst
  • en deze activiteit onder de drempelwaarde in kolom 2 van de D-lijst blijft
  • en hiervoor een besluit nodig is volgens kolom 4 van de D-lijst.

Voor de vormvrije m.e.r-beoordeling wordt verwezen naar artikel 2, vijfde lid, onder b, Besluit m.e.r.

Het bevoegd gezag moet op grond van artikel 3:46 van de Algemene wet bestuursrecht motiveren in het moederbesluit waarom ze geen (formele) m.e.r.-beoordeling maakt. Ze moet hierbij minimaal ingaan op de selectiecriteria van Bijlage III van de M.e.r.-richtlijn.


Het gaat daarbij om drie hoofdcategorieën:
1.    kenmerken van het project
2.    plaats van het project
3.    kenmerken van het potentiële effect.

 

Voor het bepalen of drempelwaarden worden overschreden, wordt niet naar de bestaande situatie gekeken. Bij de vormvrije m.e.r.-beoordeling wordt gekeken of de uitbreiding cumulatief gezien leidt tot grote negatieve milieugevolgen. Daarin wordt de bestaande situatie dus wel meegenomen. Zie ook de Nota van toelichting, Stb. 2011, 102, blz. 33


Lees ook de factsheet M.e.r.-beoordeling

 

M.e.r.-beoordeling: geen drempelvrees!
Het artikel M.e.r.-beoordeling: geen drempelvrees! behandelt de rechtspraak sinds het arrest van het Europese Hof van Justitie van oktober 2009 (Hofarrest van 15 oktober 2009) over de drempelwaarden van de D-lijst. Nederland werd toen veroordeeld voor het te absoluut hanteren van die drempelwaarden.

Het artikel gaat ook over de regelgeving die per 1 april 2011 in werking trad naar aanleiding van het arrest van het Europese Hof van Justitie.
JM, 2011-08: M.e.r.-beoordeling: geen drempelvrees!
JM, 2012-01: Reactie Van den End
JM, 2012-01: Reactie Van Velsen naar aanleiding van reactie Van de End