M.e.r.-beoordeling

Wanneer geldt de formele m.e.r.-beoordelingsplicht?

  • als een activiteit is opgenomen in kolom 1 van de D-lijst
  • en deze activiteit de drempelwaarde in kolom 2 van de D-lijst overschrijdt
  • en hiervoor een besluit nodig is volgens kolom 4 van de D-lijst.


Wanneer geldt de vormvrije m.e.r.-beoordeling?

  • als een activiteit is opgenomen in kolom 1 van de D-lijst
  • en deze activiteit onder de drempelwaarde in kolom 2 van de D-lijst blijft
  • en hiervoor een besluit nodig is volgens kolom 4 van de D-lijst.

Paragraaf 7.6 van de Wet milieubeheer beschrijft de procedure voor de m.e.r.-beoordeling.

 

Waar zit het verschil?
Sinds de implementatie van de gewijzigde M.e.r.-richtlijn op 16 mei 2017 is de procedure voor de vormvrije en de formele m.e.r.-beoordeling bijna gelijk. Het enige verschil is dat van het besluit bij de vormvrije m.e.r.-beoordeling geen kennisgeving wordt gedaan. Het besluit wordt wel aan de aanvrager bekend gemaakt. Van het besluit over een formele m.e.r.-beoordeling wordt wel kennis gegeven. En als besloten is dat er geen m.e.r. hoeft te worden doorlopen, dan moet het besluit ook in de Staatscourant worden gepubliceerd. 

 

Mitigerende maatregelen
Sinds 16 mei 2017 mogen mitigerende maatregelen meegenomen worden in de m.e.r.-beoordeling. De mitigerende maatregelen worden via een voorschrift verbonden aan het te nemen besluit.
Ook voor de omgevingsvergunning beperkte milieutoets (OBM) is dit in art. 7.20a van de Wet milieubeheer geregeld.

  

M.e.r.-beoordelingsbesluit
De initiatiefnemer stelt een aanmeldingsnotitie op. Waarover het bevoegd gezag binnen zes weken een m.e.r.-beoordelingsbesluit moet nemen. Bij de vormvrije m.e.r.-beoordeling hoeft dit besluit niet in de Staatscourant te worden gepubliceerd. Het bevoegd gezag motiveert het besluit door in te gaan op de selectiecriteria van Bijlage III van de M.e.r.-richtlijn. Het gaat daarbij om drie hoofdcategorieën:
1.    kenmerken van het project
2.    plaats van het project
3.    kenmerken van het potentiële effect.

De initiatiefnemer voegt het (vormvrije) m.e.r.-beoordelingsbesluit
bij de vergunningaanvraag.

 

Bestaande situatie
Voor het bepalen of drempelwaarden worden overschreden, wordt niet naar de bestaande situatie gekeken. Bij het beoordelen van de milieueffecten in de m.e.r.-beoordeling wordt de bestaande situatie wel meegenomen. Het gaat er om of de activiteit en de bestaande situatie cumulatief gezien leidt tot grote negatieve milieugevolgen. Zie ook de Nota van toelichting, Stb. 2011, 102, blz. 33.

Factsheet M.e.r.-beoordeling