Wabo en milieueffectrapportage

Met de invoering van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) per 1 oktober 2010 zijn een aantal vergunningen opgegaan in de omgevingsvergunning. 

Wat houdt de Wabo in?

Met de komst van de Wabo is een aantal vergunningen opgegaan in de omgevingsvergunning, bijvoorbeeld:

 • Milieuvergunning
 • Projectbesluit
 • Tijdelijke afwijking van een bestemmingsplan


Niet alle vergunningen zijn in de omgevingsvergunning opgegaan. Deze bijvoorbeeld niet:

 • Vergunning op grond van de Kernenergiewet
 • Ontgrondingenvergunning
 • Dijkversterkingsplan
 • Waterwetvergunning

 
De Wabo gaat over vergunningen, bijvoorbeeld voor het oprichten van een veehouderij of voor een horeca-inrichting, en niet over plannen, zoals een bestemmingsplan of structuurvisie. Er kan wel een combinatie met bijvoorbeeld een bestemmingsplan zijn. 

De project-m.e.r.-plicht, die gekoppeld was aan een milieuvergunning of een projectbesluit, is nu bij de omgevingsvergunning aan de orde. Overigens is niet bij iedere omgevingsvergunning een milieueffectrapport verplicht.


Als de omgevingsvergunning in twee fasen wordt aangevraagd, dan moet het milieueffectrapport bij de eerste fase klaar zijn.
 

Wanneer m.e.r. bij omgevingsvergunning?

In het Besluit m.e.r. staat voor welke activiteiten een milieueffectrapport gemaakt moet worden en aan welke vergunning de m.e.r.-plicht gekoppeld is. Bijvoorbeeld:

 

Categorie 

Activiteiten Gevallen Besluiten
C14 Installatie voor het fokken, mesten of houden van pluimvee of varkens

De activiteit heeft betrekking op meer dan: 

 • 85.000 mesthoenders
 • 60.000 hennen
 • 3.000 mestvarkens
 • 900 zeugen  
Omgevingsvergunning (voorheen milieuvergunning)

 

Als een Wet natuurbeschermingvergunning of ontheffing nodig is en deze is niet verleend, dan haakt deze aan bij de omgevingsvergunning.