Wabo en milieueffectrapportage

Met de invoering van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) per 1 oktober 2010 is een aantal vergunningen opgegaan in de omgevingsvergunning. 

Wat houdt de Wabo in?

Met de komst van de Wabo is een aantal vergunningen opgegaan in de omgevingsvergunning, bijvoorbeeld:

 • Milieuvergunning
 • Projectbesluit
 • Tijdelijke afwijking van een bestemmingsplan


Niet alle vergunningen zijn in de omgevingsvergunning opgegaan. Deze bijvoorbeeld niet:

 • Vergunning op grond van de Kernenergiewet
 • Ontgrondingenvergunning
 • Dijkversterkingsplan
 • Waterwetvergunning

 
De Wabo gaat over vergunningen, bijvoorbeeld voor het oprichten van een veehouderij of voor een horeca-inrichting, en niet over plannen, zoals een bestemmingsplan of structuurvisie. Er kan wel een combinatie met bijvoorbeeld een bestemmingsplan zijn. 

De project-m.e.r.-plicht, die gekoppeld was aan een milieuvergunning of een projectbesluit, is nu bij de omgevingsvergunning aan de orde. Overigens is niet bij iedere omgevingsvergunning een milieueffectrapport verplicht.


Als de omgevingsvergunning in twee fasen wordt aangevraagd, dan moet het milieueffectrapport bij de eerste fase klaar zijn.
 

Wanneer m.e.r. bij omgevingsvergunning?

In het Besluit m.e.r. staat voor welke activiteiten een milieueffectrapport gemaakt moet worden en aan welke vergunning de m.e.r.-plicht gekoppeld is. Bijvoorbeeld:

 

Categorie 

Activiteiten Gevallen Besluiten
C14 Installatie voor het fokken, mesten of houden van pluimvee of varkens

De activiteit heeft betrekking op meer dan: 

 • 85.000 mesthoenders
 • 60.000 hennen
 • 3.000 mestvarkens
 • 900 zeugen  
Omgevingsvergunning (voorheen milieuvergunning)

 

Als een Wet natuurbeschermingvergunning of ontheffing nodig is en deze is niet verleend, dan haakt deze aan bij de omgevingsvergunning.

 

Wat is het doel van milieueffectrapportage?

Het doel van milieueffectrapportage is om het milieu een volwaardige plaats te geven in de besluitvorming over plannen en projecten. Denk aan de aanleg van wegen, de bouw van een energiecentrale of een bedrijventerrein. Initiatiefnemers beschrijven de verwachte gevolgen voor het milieu in een milieueffectrapport. Voor een goede afweging bevat het rapport ook alternatieve oplossingen met bijbehorende milieueffecten. De verantwoordelijke overheid - Rijk, provincie, gemeente, waterschap – neemt het rapport mee in haar besluitvorming. 

 

Hoe werkt m.e.r.?

Er zijn twee m.e.r.-procedures:

Een beperkte procedure voor eenvoudige projecten.
Een uitgebreide procedure voor plannen en complexe projecten.
Daarnaast is er de m.e.r.-beoordeling.

 

De beperkte of uitgebreide m.e.r.-procedure is niet wat onder de reguliere of uniforme openbare voorbereidingsprocedure (u.o.v.) voor de Wabo-vergunning bedoeld wordt.

 

Als een activiteit voorkomt in kolom 1 van de C- of  D-lijst van de bijlage bij het Besluit m.e.r., dan is de reguliere Wabo-procedure voor de kruimel'-gevallen’ als bedoeld in artikel 4, aanhef en onder 9. en 11., van Bijlage II bij het Besluit omgevingsrecht, niet van toepassing.


Dan is toch de uniforme openbare voorbereidingsprocedure van toepassing voor de Wabo-vergunning.
Dat is ook zo als uit de m.e.r.-beoordeling in het kader van de omgevingsvergunning beperkte milieutoets (OBM) blijkt dat een m.e.r. nodig is.

 
Aandachtspunten voor het milieueffectrapport

‘Aanzienlijke milieugevolgen’
Milieueffectrapportage richt zich op aanzienlijke milieugevolgen. Daarom is het voor de inhoud van het milieueffectrapport vaak niet belangrijk of de omgevingsvergunning ook een ‘oude’ kapvergunning of sloopvergunning bevat. 

‘Afwijking van het bestemmingsplan’
Als een afwijking van het bestemmingsplan onderdeel is van de omgevingsvergunning dan onderbouwt het milieueffectrapport de keuze voor de locatie. Dit onderzoek wordt normaal gesproken gedaan bij een herziening van het bestemmingsplan.
Als er andere geschikte locaties zijn, dan beschrijft het rapport die ook. Als die alternatieve locaties al in een eerder milieueffectrapport zijn onderzocht, dan hoeft dat niet nog een keer.

 

Factsheet Wabo en milieueffectrapportage