De Commissie

De Commissie voor de m.e.r. wordt gevormd door een voorzitter, plaatsvervangend voorzitters en een pool van circa 300 deskundigen. Het werk van de Commissie wordt ondersteund door een secretariaat in Utrecht.


De voorzitter, de plaatsvervangend voorzitters en de algemeen secretaris zijn benoemd door de koningin. De Commissie ontvangt subsidie van de ministeries van IenM, EZ, OCW en BuZa. De Commissie en het secretariaat opereren binnen de Stichting Bureau Commissie voor de m.e.r.


College van voorzitters

voorzitter
dr. C.A. Linse


plaatsvervangend voorzitters
mr. F.W.R. Evers
ir. J.J. de Graeff
prof.dr.ir. R. Rabbinge
drs. J.G.M. van Rhijn 
mr. C.Th. Smit
M.A.J. van der Tas
drs. L.H.J. Verheijen
ir. J.H. van der Vlist


ad hoc plaatsvervangend voorzitters
drs. H.G. Ouwerkerk 
drs. L. van Rijn-Vellekoop
dr. D.K.J. Tommel


algemeen secretaris
ir. V.J.H.M. ten Holder

 

Bestuur van de Stichting Bureau Commissie voor de m.e.r.

voorzitter
dr. C.A. Linse


secretaris/penningmeester
drs. J.G.M. van Rhijn

bestuursleden
T.A. Maas-de Brouwer
ir. J.H. van der Vlist
prof.dr. H.H.F. Wijffels


gevolmachtigden
ir. V.J.H.M. ten Holder