Veelgestelde vragen stedelijke

Als een plan m.e.r.-plichtig is, wat moet het milieueffectrapport dan beschrijven?
Het accent ligt op de onderdelen met de belangrijkste milieugevolgen. Dat zijn de activiteiten waar de m.e.r.-plicht uit voortkomt. Maar let op dat wel het hele plan m.e.r.-plichtig is. Het is in ieder geval belangrijk om de cumulatieve effecten te beschrijven van alle ontwikkelingen.

 

Welke milieugevolgen zijn vaak het belangrijkst?
Gevolgen die samenhangen met verkeersaantrekking en ruimtebeslag, zoals woon- en leefmilieu (lucht, geluid, externe veiligheid), natuur, cultuurhistorie, water (berging en kwaliteit).

 

Welke referentiesituatie moet ik hanteren voor de effectbeschrijving bij ruimtelijke plannen?
Belangrijk is dat het herbevestigen van eerder beleid dat nog niet is gerealiseerd onderdeel vormt van het voornemen en niet van de referentiesituatie. Zie ook de factsheet Referentiesituatie in MER voor bestemmingsplannen.