Waar vergelijk je de maximale effecten mee? Wat is de referentiesituatie?

De effecten van het worst case scenario moeten in het milieueffect-rapport worden vergeleken met de referentiesituatie. In een passende beoordeling moeten de effecten worden bepaald ten opzichte van de huidige, feitelijke situatie.
De referentiesituatie bestaat uit:

  • De huidige, feitelijke situatie: alle vergunde activiteiten die zijn gerealiseerd (of met een druk op de knop direct geactiveerd kunnen worden), uitgezonderd illegale activiteiten.
  • De toekomstig zekere ontwikkelingen binnen en buiten het plangebied: dit zijn bestemde en vergunde activiteiten die zeker binnenkort ingevuld worden.
  • Generieke, planoverstijgende ontwikkelingen, zoals normen die voortvloeien uit het Besluit Huisvesting (voor veehouderij) of het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit.