Is een passende beoordeling nodig bij een bestemmingsplan buitengebied?

Een Passende beoordeling voor een m.e.r.-plichtig plan of project hoeft niet in het milieueffectrapport te worden opgenomen, maar het is wel aan te raden.
Bij een bestemmingsplan buitengebied gaat het vaak om de vermestende en verzurende depositie die mede door de stikstofemissies uit de veehouderij wordt bepaald. Ook andere factoren kunnen van belang zijn, zoals verstoring door recreatie of verdroging door ingrepen in de waterhuishouding.