Hoe verhoudt landschap zich tot andere milieuthema's?

De beoordeling van effecten op het landschap kan overlappen met de beoordeling van effecten op bodem en natuur. Voor deze onderwerpen geldt dat het waarneembare deel ook onderdeel is van het landschap. Maar de bodemsamenstelling of het aantal plantensoorten binnen een houtwal horen weer niet bij landschap.

 

De thema’s landschap en cultuurhistorie overlappen meestal omdat vrijwel elk Nederlands landschap cultuurlandschap is. Ook gebouwde monumenten (zoals boerderijen en kastelen) en archeologische resten (zoals grafheuvels en verlaten woonterpen) maken onderdeel uit van het landschap. Daarom worden landschap en cultuurhistorie vaak samen behandeld in een MER.

 

In een enkel geval  is er geen verband tussen landschappelijke en cultuurhistorische waarden:

  • In het MER voor versterking van de Afsluitdijk werden de landschappelijke waarden van de Wadden los van de cultuurhistorische waarden van de sluiscomplexen gezien. 
  • In het MER voor de Structuurvisie Peel en Maas werden de effecten op de hoge archeologische verwachtingswaarden in de bodem los beschreven van de effecten van het plan op het landschap.