Persistente problemen en m.e.r.

Plannen en projecten kunnen worden beoordeeld op hun bijdrage aan het oplossen van zogenaamde persistente problemen. Deze problemen vormen een belangrijk obstakel voor duurzame ruimtelijke ontwikkeling. Persistente problemen conform de Tweede Duurzaamheidsverkenning (MNP, 2007) zijn:

  • klimaatverandering: overstromingsrisico, wateroverlast, watertekort en verzilting;
  • afname van de biodiversiteit;
  • afname van de bereikbaarheid van grote steden door bijvoorbeeld files;
  • afname leefomgevingskwaliteit;
  • verrommeling van het landschap;
  • tekort aan aantrekkelijke en betaalbare woonmilieus;
  • sociale segregatie;
  • achterblijvend vestigingsklimaat voor (internationale) bedrijven.

Het gebruik van persistente problemen als ijkpunt voor de beoordeling heeft als voordeel dat vaak goed is aan te geven of een bepaalde oplossingsrichting bijdraagt, neutraal is of afbreuk doet aan het oplossen van het probleem. Wanneer doelen onvoldoende worden bereikt, biedt het inspiratie voor het bedenken van aanvullende opgaven om de doelen wel te bereiken.

Een voorbeeld is het MER bij de Structuurvisie voor de provincie Drenthe. Hier zijn de persistente problemen van het MNP als uitgangspunt genomen
en is bepaald welke voor Drenthe relevant zijn en welke punten ontbreken.
Zie ook de casebeschrijving.