Ecologische basisinformatie voor projecten in en nabij Noordzee

Shortlist Ecologische Monitoring Windmolenparken op Zee

Het project Shortlist Ecologische Monitoring Windmolenparken op Zee is een onderzoeksprogramma waarin een aantal kennisleemtes wordt opgevuld. Zo wordt onderzoek gedaan naar het effect van heiwerkzaamheden op zeezoogdieren en worden de verspreiding, het foerageren en de migratiepatronen van zeevogels in kaart gebracht. Deze informatie is relevant bij de aanleg van windmolenparken op zee.

 

Development of a framework for Appropriate Assessments of Dutch offshore wind farms

Een Deltares-rapport belangrijk voor de beoordeling van natuureffecten van windmolens. Ingegaan wordt op natuurwaarden op de Noordzee en is relevant voor alle activiteiten op de Noordzee (grondstoffenwinning, olie- en gasexploratie etc), maar ook voor activiteiten aan of dicht bij de kust, zoals in het Rijnmondgebied, Moerdijk en de Eemshaven.