Wet natuurbescherming

Op 1 januari 2017 is de nieuwe Wet natuurbescherming (Wn) inwerking getreden. Deze wet vervangt 3 wetten:

  • de Natuurbeschermingswet 1998
  • de Boswet 
  • de Flora- en faunawet

     

De wijzingen voor de m.e.r.-praktijk zijn niet groot. De veranderingen betreffen vooral een andere lijst van beschermde soorten en de mogelijkheden voor vrijstelling en ontheffing. De Passende omgevingswetbeoordeling is geen verplicht onderdeel meer van een plan-MER. De natuureffecten moeten nog wel volledig beschreven worden, met of zonder Passende beoordeling. Als een Passende beoordeling moet worden opgesteld bij een plan, triggert dit net als vroeger nog wel de plan-MER-plicht.