Regeling doelmatigheid geluidmaatregelen

De Regeling doelmatigheid geluidmaatregelen Wet geluidhinder wil de financiële en technische doelmatigheid beoordelen van geluidbeperkende maatregelen bij verkeer- en spoorweglawaai. Geluidbeperkende maatregelen zijn:

  • bronmaatregelen, bijv. stiller asfalt en snelheidsbeperking
  • overdrachtsmaatregelen, bijv. schermen en zonering
  • onttrekking van een woning aan de bestemming in geval van sanering

De Regeling is het startpunt bij het beschrijven van mitigerende maatregelen. De keuze van mitigerende maatregelen zijn onder meer afhankelijk van de ambities en leefbaarheidsdoelstellingen van de overheden en/of initiatiefnemers. Ook de gemaakte keuzes in het geluidactieplan kunnen hierbij een rol spelen. Het is belangrijk om deze maatregelen voorafgaand aan de besluitvorming in het MER in beeld te brengen.