Natuurbescherming op de Noordzee

Binnen de 12-mijlszone
De Natuurbeschermingwet 1998 (Nb-wet) en de Flora- en faunawet (Ffw) zijn van toepassing op het vaste land en binnen de 12-mijlszone van de Noordzee. Dat betekent de volgende natuurbescherming op de Noordzee:

  • Soortenbescherming in de gehele 12-mijlszone, voor soorten zoals dolfijn, bruinvis, grijze zeehond en een groot aantal vogelsoorten.
  • Gebiedsbescherming in Natura 2000-gebieden Noordzeekustzone en Voordelta die beide in de 12-mijlszone zijn gelegen. 

 

Het ministerie van EZ heeft twee gebieden binnen de 12-mijlszone aangemeld bij de Europese Commissie:

  • De uitgebreide Noordzeekustzone.
  • De Vlakte van Raan in de monding van de Westerschelde.

Zodra deze gebieden op de communautaire lijst van de Europese Commissie zijn geplaatst, geldt het beschermingsregime van de Nb-wet en kunnen de gebieden nationaal worden aangewezen. Zolang de gebieden alleen nog maar zijn aangemeld, en dus nog niet op de communautaire lijst staan, geldt dat voorkomen moet worden dat activiteiten het beoogde resultaat van de Vogel- en Habitatrichtlijn ernstig in gevaar brengen.

 

In de exclusieve economische zone (EEZ)
Bescherming van natuurwaarden op de Noordzee buiten de 12-mijlszone, in de zogenaamde exclusieve economische zone, vindt nu plaats via het Integraal Beheerplan Noordzee 2015 (IBN 2015). Het IBN 2015 wordt als toetsingskader gebruikt bij het verlenen van vergunningen op grond van onder andere de Waterwet, de Mijnbouwwet en de Wet milieubeheer.

 

Natuurbescherming Noordzee in de toekomst

Het ministerie van EZ wil de toepassing van de Nb-wet en de Ffw uitbreiden naar de exclusieve economische zone (EEZ). Hiervoor is een wetswijziging nodig. Zodra de wet is gewijzigd geldt de Ffw binnen de hele EEZ. De Nb-wet zal dan van toepassing zijn op de volgende Natura 2000-gebieden die in de EEZ worden aangewezen:

  • Doggersbank (Habitatrichtlijngebied)
  • Klaverbank (Habitatrichtlijngebied)
  • Friese Front (Vogelrichtlijngebied)

Eind december 2008 zijn de Habitatrichtlijngebieden aangemeld bij de Europese Commissie. Daarna kunnen zij nationaal worden aangewezen. De Vogelrichtlijngebieden kunnen direct aangewezen worden zodra het wetsvoorstel in werking is getreden.

Voor bestaande activiteiten op de Noordzee, die een vergunning hebben op basis van het Integraal Beheerplan Noordzee 2015, verandert er in principe niets door de wijziging van de Nb-wet en de Ffw. In het wetsvoorstel is namelijk een artikel opgenomen dat deze bestaande activiteiten zijn uitgezonderd van de vergunningplicht van art. 19d Nb-wet.