Luchtkwaliteit en veehouderij

Fijn stof
Veehouderijen zijn een emissiebron van fijn stof. Het milieueffectrapport moet, naast een toetsing aan de wettelijke eisen, duidelijk maken welke effecten het voornemen en de alternatieven hebben op de luchtconcentraties van met name fijn stof. De Handreiking fijn stof en veehouderijen biedt ondersteuning bij de toetsing.


Fijn stof knelpunten
Fijn stof knelpunten zijn veehouderijen die gemeenten monitoren, omdat deze bedrijven een overschrijving van de grenswaarden fijn stof op een woning of object kunnen veroorzaken. Als het voornemen in een gebied ligt waarvoor de Regeling niet in betekende mate niet geldt, dan moet in het milieueffect-rapport duidelijk worden gemaakt wat hiervan de consequenties zijn voor het voornemen.

 

Overige luchtemissies
De Nederlandse emissierichtlijn lucht (NeR) harmoniseert vergunningen over emissies naar de lucht en geeft informatie over emissiebeperking. Zij geeft algemene eisen aan emissieconcentraties en uitzonderingsbepalingen voor specifieke activiteiten of bedrijfstakken. In een milieueffectrapport moet aangetoond worden dat emissies van bijvoorbeeld mestverwerkings- en bewerkingsinstallaties voldoen aan de relevante emissie-eisen.

Het Besluit emissie-eisen stookinstallaties (Bees) stelt emissie-eisen aan de uitstoot van stikstofoxiden (NOX), zwaveldioxide (SO2) en stof uit stookinstallaties. Dit kan eisen stellen aan installaties binnen veehouderijen, bijvoorbeeld in het geval van mestverwerking.