Landschapsbeleid en alternatieven in MER

Landschapsbeleid biedt vaak aanknopingspunten voor alternatieven in het MER. Een voorbeeld:
Een gemeente stelt een nieuw bestemmingsplan vast voor het buitengebied. In het landbouwontwikkelingsplan (LOP) zijn drie verschillende landschapstypen beschreven: 

  • beekdalen;
  • oude ontginningen;
  • jonge ontginningen.

Aan de beekdalen en de oude ontginningen wordt de hoogste waarde toegekend. Het MER voor het bestemmingsplan buitengebied beschrijft een alternatief waarbij in deze landschapstypen geen nieuwe grote stallen mogen worden gevestigd. Aan bestaande stallen die willen uitbreiden worden aanvullende eisen gesteld op het gebied van inpassing in het landschap.