Gezondheids- en milieubeleid

Landelijk wordt het gezondheids- en milieubeleid vooral vastgesteld door de ministeries van IenM en VWS. Ook bepaalde beleidsterreinen van het ministerie van EZ spelen een rol.

De nota Nationale aanpak Milieu en Gezondheid 2008-2012 beschrijft de aanpak van de speerpunten van de overheid op het beleidsveld milieu en gezondheid:

  • verbetering van de kwaliteit van het binnenmilieu
  • gezond ontwerpen en inrichten van de fysieke omgeving
  • verbeteren van de informatievoorziening over de lokale leefomgeving aan burgers
  • volgen van milieu en gezondheidsproblemen.

De nota sluit aan op het vierjaarlijkse EU-actieplan Milieu en Gezondheid en de vijfjaarlijkse ministersconferentie van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). De nota borduurt voort op acties uit het Actieprogramma Milieu en Gezondheid 2002-2006 en biedt aanknopingspunten voor lokaal beleid.

Met name het tweede speerpunt, gezond ontwerpen en inrichten van de fysieke omgeving, is van belang voor m.e.r.

De uitvoering van nationaal beleid wordt steeds meer overgedragen aan de provincies en gemeenten. Hierbij zijn GGD-en verantwoordelijk voor een groot aantal gezondheidstaken.