Flora- en faunawet

De bescherming van planten- en diersoorten is geregeld in de Flora- en faunawet. Voor ruimtelijke ontwikkelingen zijn de verbodsbepalingen in art. 8-13 en de ontheffingsmogelijkheid in art. 75 het meest relevant.

Deze wet implementeert het soortenbeschermingsregime van de Vogel- en Habitatrichtlijn.