Ammoniak en veehouderij

Emissie


Depositie
Het milieueffectrapport geeft inzicht in de milieueffecten. Voor de gevolgen van de ammoniak-/stikstofemissie brengt het rapport de depositie op kwetsbare gebieden in beeld. Hierbij wordt niet alleen gekeken naar de zeer kwetsbare gebieden die beschermd worden op grond van de Wav, maar ook naar alle relevante (kwetsbare) natuurgebieden binnen de ecologische hoofdstructuur.