Actieplannen en m.e.r.

Bij de herziening van de geluidregelgeving op 1 juli 2012 is het hoofdstuk IX Geluidsbelastingkaarten en actieplannen uit de Wgh omgezet naar het hoofdstuk 11 Geluid Wet milieubeheer. Inhoudelijk is de systematiek van actieplannen en geluidbelastingkaarten onveranderd.

De actieplannen zijn voor m.e.r. relevant, omdat hierin geluidsbeleid opgenomen is. Dit beleid heeft meestal consequenties voor andere plannen of projecten, zoals bestemmingsplannen en wegenprojecten. Voorbeelden van consequenties zijn:

  • Aanvullende mitigerende maatregelen (stiller asfalt).
  • Samenloop van plannen en projecten met saneringen van te hoge geluidsbelastingen waardoor afstemming nodig is.
  • Doelstellingen om bepaalde gebieden stiller te maken en/of stil te houden. Hierdoor kan bijvoorbeeld het alternatievenontwerp in m.e.r. beïnvloed worden.