Opmerkelijk 

Commissie voor de milieueffectrapportage

 

Nieuwsbrief OpMERkelijk nr. 9 - 26 oktober 2015

 

  • 23 november 2015: Programma Aanpak Stikstof in de praktijk
  • Nieuwe factsheet: Milieueffectrapport en de grondslag van de aanvraag
  • Vermindert hinder rond Schiphol met nieuwe regels?
  • Jurisprudentie: Bestemmingsplan buitengebied Veghel
  • Wet windenergie op zee sinds 1 juli 2015 van kracht

 

 
  pas

23 november 2015: Programma Aanpak Stikstof in de praktijk

Hoe zijn de eerste ervaringen met het Programma Aanpak Stikstof in de praktijk van vergunningverlening en planvorming?
Sinds 1 juli jl. is het PAS in werking. De Commissie m.e.r. en de Vereniging voor milieuprofessionals (VVM) organiseren op 23 november een middag om de eerste ervaringen van besluitvormers en planmakers met dit programma te delen. 

Lees meer...

 
  fs

Nieuwe factsheet: Milieueffectrapport en de grondslag van de aanvraag

Tussen het belang van de initiatiefnemer om zijn project vergund te krijgen en het belang van het bevoegd gezag om zuinig om te gaan met beperkte milieugebruiksruimte bestaat een zekere spanning. In dit spanningsveld voelen vergunningverleners zich vaak gehouden aan de zogenoemde grondslag van de aanvraag. In hoeverre is er ruimte voor het bevoegd gezag om milieuvriendelijkere technieken te verlangen van de aanvrager? U leest het in de nieuwe factsheet MER en de grondslag van de aanvraag.

Lees meer...

 
  schiphol

Vermindert hinder rond Schiphol met nieuwe regels?

De staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu wil nieuwe regels en normen voor het gebruik van Schiphol vastleggen. Voordat zij hierover besluit stelt Schiphol een milieueffectrapport op.
De Commissie m.e.r. adviseert in het rapport niet alleen de totale hinder van de oude regels met die van de nieuwe te vergelijken, maar ook te laten zien waar de hinder wijzigt. Uit de zienswijzen van omwonenden en belangengroepen blijken hier zorgen over.

Lees meer...

 
  rechter met hamer shutterstock_2080475

Jurisprudentie: Bestemmingsplan buitengebied Veghel

In een milieueffectrapport is sprake van een representatieve referentiesituatie als het verschil tussen het vergunde en werkelijke aantal dieren, wordt ingeschat met CBS landbouwtellingen, de ‘meitellingen’. En, binnen de kaders van de Wet geurhinder en veehouderij en een gemeentelijke geurverordening kan een lichte verslechtering van de geursituatie aanvaardbaar zijn.

Lees meer...

 
  wind op zee

Wet windenergie op zee sinds 1 juli 2015 van kracht

Voor de bouw van een windpark op zee is sinds 1 juli 2015 een kavelbesluit nodig. Het besluit regelt waar en onder welke voorwaarden een windpark gebouwd en geëxploiteerd mag worden. De Commissie adviseerde over de milieueffectrapporten voor de eerste twee kavelbesluiten.

Lees meer...