Opmerkelijk 

Commissie voor de milieueffectrapportage

 

Nieuwsbrief OpMERkelijk nr. 8 - 25 september 2015

 

  • Bijeenkomst PAS in de m.e.r.-praktijk  
  • 1 oktober: Dag van de Omgevingswet

  • Jurisprudentie: Referentiesituatie

  • Factsheet Gezondheid en m.e.r.

  • Afscheid Frans Evers

     

     

 
  fs stikstof

Bijeenkomst PAS in de m.e.r.-praktijk

Op 1 juli is het Programma Aanpak Stikstof (PAS) in werking getreden. De afgelopen maanden is ervaring opgedaan met het PAS in de m.e.r.-praktijk. Tijd om de eerste ervaringen hierover uit te wisselen. De Commissie m.e.r. organiseert op maandagmiddag 23 november een bijeenkomst voor medewerkers van gemeenten, provincies, Rijk en RUD’s en adviseurs.

Lees meer...

 
  dag van de omgevingswet

1 oktober: Dag van de Omgevingswet

De Vereniging van Milieuprofessionals organiseert op  1 oktober a.s. de 4e Dag van de Omgevingswet. In een workshop zal de Commissie m.e.r. ingaan op de wijzigingen die de Omgevingswet met zich meebrengt voor milieueffectrapportages en de te volgen m.e.r.(procedure). Ook de inhoudelijke eisen die de nieuwe wet aan een milieueffectrapport stelt, komen aan de orde.

Lees meer...

 
  vrouwe justitia shutterstock_50000521

Jurisprudentie: Referentiesituatie

In de uitspraak over het Bestemmingsplan Schielands Hoge Zeedijk in Gouda oordeelde de rechter dat in een plan-MER de milieugevolgen van alternatieven moeten worden afgezet tegen de referentiesituatie. Daarom maakte het niet uit dat de beschrijving van de huidige situatie niet helemaal overeenstemt met de feitelijke situatie op het moment van de planvaststelling.

Maar in de uitspraak over Bestemmingsplan Deurne vond de rechter dat in een Passende beoordeling de gevolgen van een plan juist wel moeten worden vergeleken met de feitelijke situatie op het moment dat het plan wordt vastgesteld.

Lees meer...

 
  fs gezondheid

Factsheet Gezondheid en m.e.r.

Er is een duidelijke relatie tussen gezondheid en milieu. Schattingen geven aan dat een aanzienlijk deel van alle ziektes in Nederland milieugerelateerd is. Aandacht voor de gevolgen voor gezondheid van een project of plan is daarom belangrijk in m.e.r. In de geactualiseerde factsheet wordt hier uitgebreid op ingegaan.

Lees meer...

 
  frans evers

Afscheid Frans Evers

Mr. Frans Evers, plaatsvervangend voorzitter sinds 2003, heeft zijn werk voor de Commissie m.e.r. beëindigd vanwege het bereiken van de leeftijd van 70 jaar.