Opmerkelijk 

Commissie voor de milieueffectrapportage

 

Nieuwsbrief opMERkelijk nr. 5 - 24 maart 2014

 

  • Verbeter monitoringsprogramma gaswinning Waddenzee
  • Europese richtlijn voor project-m.e.r. bekend
  • Onvoldoende informatie over beste locaties windparken op zee

  • Follow up Advies Rijksadviseur Landschap en Water
  • Jurisprudentie: Bestemmingsplan Recreatiegebied it Soal Sudwest Fryslân

 

 
  monitoring waddenzee

Verbeter monitoringsprogramma gaswinning Waddenzee

De NAM heeft haar Monitoringsprogramma voor gaswinning onder de Waddenzee geëvalueerd. De sterke en zwakke punten van het programma zijn daarmee duidelijk in beeld. De AuditCommissie vindt het noodzakelijk dat het monitoringsprogramma verbetert om goed onderbouwde uitspraken over een eventuele 'hand aan de kraan'-principe te kunnen blijven doen.

Lees meer...

 
  europese richtlijn

Europese richtlijn voor project-m.e.r. bekend

Op 12 maart keurde het Europees Parlement de gewijzigde Europese M.e.r.-richtlijn goed. Verwacht wordt dat ook de Europese Raad akkoord gaat. Nieuw is dat het milieueffectrapport door ‘bekwame deskundigen’ moet worden opgesteld en de bevoegde instantie moet beschikken over ‘voldoende expertise om het MER te onderzoeken’. Nederland heeft na definitieve vaststelling drie jaar de tijd om de richtlijn te implementeren.

Lees meer...

 
  windenergie

Onvoldoende informatie over beste locaties windparken op zee

De Commissie m.e.r. heeft het milieueffectrapport voor de structuurvisie wind op zee beoordeeld. Uit het rapport wordt niet duidelijk welke locaties van windparken het beste scoren op energieopbrengst, natuur en milieu. Ook is nader onderzoek noodzakelijk naar de (cumulatieve) effecten van windparken op vogels en onderwaterleven. De Commissie m.e.r. adviseert deze informatie alsnog te geven.

Lees meer...

 
  landschap en water (3)

Follow up Advies Rijksadviseur Landschap en Water

De Rijksadviseur voor Landschap en Water bracht onlangs advies uit over de rol van landschap in m.e.r. De Commissie m.e.r. omarmde het advies en startte een pilot om ervaringen op te doen met de advieslijnen van de Rijksadviseur. Meer lezen over het advies en de pilot?

Lees meer...

 
  it soal (2)

Jurisprudentie: Bestemmingsplan Recreatiegebied it Soal Sudwest Fryslân

De maximale planologische mogelijkheden bepalen of een plan een significant gevolg kan hebben voor een Natura 2000-gebied en of een passende beoordeling en een plan-MER moeten worden opgesteld.

Lees meer...