Opmerkelijk 

Commissie voor de milieueffectrapportage

 

OpMERkelijk nr. 7 - 23 juli 2015

 

  • Omgevingswet aangenomen met meerderheid kamer
  • PAS per 1 juli van start
  • Nationaal Waterplan: besteed aandacht aan waterkwaliteit en milieuruimte Noordzee
  • Jurisprudentie: Tracébesluit A27/A1
 
  omgevingswet

Omgevingswet aangenomen met meerderheid kamer

De Tweede Kamer heeft 1 juli jl. met een ruime meerderheid ingestemd met de Omgevingswet.

Een aantal voor m.e.r. relevante amendementen zijn aangenomen. De onafhankelijkheid van de voorzitters en werkgroepleden van de Commissie m.e.r. wordt wettelijk geborgd. Daarnaast kan in uitvoeringsregelgeving nader worden gespecificeerd wanneer sprake is van kleine wijzigingen van plannen en plannen voor kleine gebieden. Voor deze plannen hoeft geen plan-m.e.r. te worden gedaan.

Lees meer...

 
  pas in werking

PAS per 1 juli van start

Op 1 juli jl. is het Programma Aanpak Stikstof (PAS) in werking getreden. Het PAS moet borgen dat de doelstellingen van het Europese natuurbeleid worden gehaald en ruimte creëren voor economische ontwikkeling. De inwerkingtreding van het PAS heeft ook invloed op de informatie die een MER moet bieden. Hiermee worden nu de eerste ervaringen opgedaan. Over deze ervaringen zullen wij u in een later nieuwsbericht nader informeren.

Lees meer...

 
  noordzee

Nationaal Waterplan: besteed aandacht aan waterkwaliteit en milieuruimte Noordzee

De Commissie beoordeelde het milieueffectrapport voor het Nationaal Waterplan. Het plan moet overstromingen voorkomen en de waterkwaliteit verbeteren. Omdat het Waterplan bedoeld is ter overbrugging totdat de Nationale Omgevingsvisie in 2018 is afgerond, richt het zich op de korte termijn en bevat het geen keuzes voor nieuwe ontwikkelingen of veranderingen in het waterbeleid. Deze aanpak brengt wel milieurisico’s met zich mee. De Commissie adviseert om bij het opstellen van de Nationale Omgevingsvisie aandacht te besteden aan de doelen voor de waterkwaliteit en aan de milieuruimte op de Noordzee.

Lees meer...

 
  hand met hamer shutterstock_81188971

Jurisprudentie: Trac├ębesluit A27/A1

Het is toegestaan om voorafgaand aan de besluitvorming het milieueffectrapport te actualiseren als nieuwere rekenmodellen beschikbaar zijn.

Lees meer...