Opmerkelijk 

Commissie voor de milieueffectrapportage

 

Nr. 3 - 21 maart 2013

  • Adviestermijn langer dan 6 weken
  • M.e.r. en procesgerichte advisering
  • Natuurontwikkeling Moerputten - Vlijmens Ven
  • Structuurvisie Friesland Windstreek 2012
  • M.e.r. en ruimtelijke ordening. Een nieuwe publicatie
  • Drukbezochte workshop over bestemmingsplannen
  • Jurisprudentie: Bestemmingsplan Strand Wijk aan Zee
  • Jurisprudentie: PIP Verbindingsweg Houten
  • Luchtkwaliteitsgegevens snel in beeld met nieuwe app
  • Leven en werken van een fysisch geograaf
 
  adviestermijn langer

Adviestermijn langer dan 6 weken

Het aantal adviesaanvragen bij de Commissie is op dit moment zo groot dat het meestal niet mogelijk is om te adviseren binnen de reguliere termijn van 6 weken. De hoeveelheid adviesaanvragen zal in maart, april en mei groot blijven. Wij handelen de adviesaanvragen zo snel mogelijk af en doen dit in volgorde van de datum van ter inzage legging en ontvangst van de stukken.

Lees meer...

 
  rraam

M.e.r. en procesgerichte advisering

In 2011 gaf het ministerie van IenM groen licht voor pilots met procesgerichte advisering. Doel is om met een flexibeler inzet van de Commissie beter aan te sluiten bij het planproces en de behoeften van bevoegd gezag en initiatiefnemers. Tijdens een workshop zijn de eerste bevindingen besproken.

Lees meer...

 
  vlijmens ven

Natuurontwikkeling Moerputten - Vlijmens Ven

Het Waterschap Aa en Maas wil de natuur in het gebied Moerputten / Vlijmens Ven ontwikkelen waarvoor ontgronding nodig is. Het MER geeft een goed beeld van de natuurdoelen. De effecten van de onderzochte alternatieven en varianten zijn helder beschreven. De Commissie beveelt aan om de robuustheid van de te ontwikkelen natuur en de positieve effecten van de natuurontwikkeling op de landschappelijke kwaliteit meer expliciet te maken.

Lees meer...

 
  structuurvisie friesland

Structuurvisie Friesland Windstreek 2012

De provincie Friesland wil nieuwe zoekgebieden voor windenergie vastleggen met randvoorwaarden voor de inrichting en handvatten voor de sanering van bestaande windturbines. In het MER ontbreekt nog essentiële informatie over onder meer het binnen de wettelijke eisen te realiseren maximale vermogen per zoekgebied.

Lees meer...

 
  boek gijs

M.e.r. en ruimtelijke ordening. Een nieuwe publicatie

In het net verschenen boek M.e.r. en ruimte staat de relatie tussen m.e.r. en ruimtelijke ordening centraal. Het boek biedt een handvat voor beleidsmedewerkers en juristen die een plan of besluit ongeschonden de eindstreep willen laten halen. Auteur is Gijs Hoevenaars, jurist bij de Commissie.

Lees meer...

 
  gemeentehuis tilburg

Drukbezochte workshop over bestemmingsplannen

De Commissie verzorgde op verzoek van een aantal Brabantse gemeenten, waaronder Tilburg en Den Bosch, een incompany workshop over m.e.r. bij bestemmingsplannen voor bedrijventerreinen en buitengebied. Wellicht ook voor u interessant?

Lees meer...

 
  hand met hamer shutterstock_81188971

Jurisprudentie: Bestemmingsplan Strand Wijk aan Zee

De Raad van State deed uitspraak over het (gedeeltelijk conserverende) bestemmingsplan ‘Strand Wijk aan Zee’. Als voor een bestemmingsplan een Passende beoordeling nodig is, dan is volgens de rechter ook een plan-m.e.r. nodig. De Passende beoordeling maakt onderdeel uit van het plan-MER.

Lees meer...

 
  vrouwe justitia shutterstock_50000521

Jurisprudentie: PIP Verbindingsweg Houten

In een zaak over het inpassingsplan ‘Verbindingsweg Houten-A12’ oordeelde de rechter dat trechtering in het proces van grote projecten noodzakelijk is. Als een alternatief al in een eerder stadium is overwogen hoeft het niet opnieuw te worden onderzocht.

Lees meer...

 
  luchtkwaliteit

Luchtkwaliteitsgegevens snel in beeld met nieuwe app

Het RIVM, GGD Amsterdam en DCMR Milieudienst Rijnmond ontwikkelden samen een app waarmee luchtkwaliteitsgegevens compleet en eenduidig in beeld komen. De kwaliteit van de informatie en juiste interpretatie van de gegevens is hierdoor meer gewaarborgd. De app luchtkwaliteit is gratis beschikbaar voor Android, Iphone en Ipad.

Lees meer...

 
  boek jules scholten

Leven en werken van een fysisch geograaf

Oud-directeur van de Commissie, Jules Scholten, kijkt in zijn boek terug op een spannend en bewogen leven en werken als fysisch geograaf. De rode draad daarin is de levenslange belangstelling voor de aarde, haar milieu en de zorg daarvoor.

Lees meer...