Opmerkelijk 

Commissie voor de milieueffectrapportage

 

Nieuwsbrief OpMERkelijk nr. 8 - 20 mei 2014

 

  • Buitengebied en MER: effecten van stikstof op Natura 2000
  • Europese Hof van Justitie vindt aanleg nieuwe habitats in A2-zaak compensatie
  • Monitoring aardgaswinning onder de Waddenzee
  • Kroniek m.e.r.-regelgeving
  • Jurisprudentie: Bestemmingsplan Badhoevedorp - Lijnden-Oost
  • Wat is procesgerichte advisering?

 

 
  buitengebied

Buitengebied en MER: effecten van stikstof op Natura 2000

Hoe ga je om met stikstofproblematiek in een plan-MER bij een bestemmingsplan buitengebied? Hoe breng je de gevolgen van de geboden ontwikkelingsruimte goed in beeld? Een praktijkvoorbeeld over twee milieueffectrapporten die beide tonen dat de geboden ontwikkelruimte van veehouderijbedrijven past binnen de eisen die de Natuurbeschermingswet 1998 stelt.

Lees meer...

 
  vrouwe justitia shutterstock_50000521

Europese Hof van Justitie vindt aanleg nieuwe habitats in A2-zaak compensatie

De verbreding van de A2 bij Den Bosch tast de natuurlijke kenmerken van een nabijgelegen Natura 2000-gebied aan. Aanleg van nieuw areaal van het aangetaste habitattype in hetzelfde Natura 2000-gebied doet daar niet aan af. Het Hof merkt dit als compensatie aan.

Lees meer...

 
  monitoring waddenzee

Monitoring aardgaswinning onder de Waddenzee

De NAM startte in 2007 met winning van aardgas in het Waddenzeegebied volgens het 'hand aan de kraan-principe'. De Commissie m.e.r. treedt op als AuditCommissie. Zij vindt het monitoringsprogramma 2014-2019 overzichtelijk en adviseert het zoals voorgesteld uit te voeren.

Lees meer...

 
  kroniek jurisprudentie

Kroniek m.e.r.-regelgeving

Dit artikel biedt een overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen van de afgelopen 3 jaar rond m.e.r.-regelgeving, met nadruk op het afgelopen jaar. Daarnaast wordt kort aangestipt welke ontwikkelingen op (korte) termijn worden verwacht.

Lees meer...

 
  hand met hamer shutterstock_81188971

Jurisprudentie: Bestemmingsplan Badhoevedorp - Lijnden-Oost

Mitigerende maatregelen hoeven niet onderzocht te worden in een plan-milieueffectrapport, als ze niet uitvoerbaar zijn.

Lees meer...

 
  procesgericht adviseren

Wat is procesgerichte advisering?

Procesgerichte advisering is op meerdere momenten in het proces adviseren over de benodigde milieu-informatie voor een volgende stap in het traject. In een filmpje wordt verteld hoe zo'n adviestraject eruit kan zien en zijn ervaringen te horen.

Lees meer...