Opmerkelijk 

Commissie voor de milieueffectrapportage

 

OpMERkelijk nr. 3 - 19 maart 2015

 

  • Handreiking Gezondheid in m.e.r.
  • Gezondheid in beeld
  • Snelheidsverlaging goederentreinen Utrecht onvoldoende onderzocht
  • Jurisprudentie Europese Hof: Exploratieboring Oostenrijk
  • Jurisprudentie: Bestemmingsplan Buitengebied Reusel-De Mierden
 
  gezondheid

Handreiking Gezondheid in m.e.r.

Vrijdagmiddag 6 maart lanceerde de Commissie m.e.r. de handreiking gezondheid in milieueffectrapportage. De handreiking laat stap voor stap zien hoe je gezondheid meeneemt bij plannen voor bijvoorbeeld snelwegen, intensieve veehouderij en windenergie.

Lees meer...

 
  filmpje gezondheid

Gezondheid in beeld

Aan de hand van twee concrete plannen – infrastructuur in Den Haag en een bestemmingsplan buitengebied in Oirschot – vertellen een wethouder en projectleider hoe zij gezondheid meenamen in hun plannen en in m.e.r. Wat kwam daarbij kijken?

Lees meer...

 
  utrecht cs

Snelheidsverlaging goederentreinen Utrecht onvoldoende onderzocht

De Commissie m.e.r. beoordeelde het milieueffectrapport voor het (Doorstroom)station Utrecht. De informatie is nog niet compleet omdat onderzoek ontbreekt naar de mogelijkheid van snelheids-verlaging van goederentreinen om trillingshinder te reduceren. De Commissie adviseert het rapport op dit punt aan te vullen.

Lees meer...

 
  vrouwe justitia shutterstock_50000521

Jurisprudentie Europese Hof: Exploratieboring Oostenrijk

Een exploratieboring valt niet onder categorie 14, bijlage I van de M.e.r.-richtlijn, maar kan wel onder categorie 2, onder d, van bijlage II van die richtlijn vallen. In de m.e.r.-beoordeling

moeten niet alleen de cumulatieve effecten met gelijksoortige projecten binnen de gemeentegrens betrokken worden.

Lees meer...

 
  hand met hamer shutterstock_81188971

Jurisprudentie: Bestemmingsplan Buitengebied Reusel-De Mierden

Als uit het milieueffectrapport en de Passende beoordeling blijkt dat sprake is van een overbelaste situatie door geur en in nabijgelegen Natura 2000-gebieden door stikstofdepositie, kunnen planregels in een bestemmingsplan worden opgenomen die activiteiten alleen toestaan als geurhinder en stikstofemissie niet toenemen.

Lees meer...