Opmerkelijk 

Commissie voor de milieueffectrapportage

 

Nieuwsbrief opMERkelijk nr. 12 - 17 december 2013

 

  • Structuurvisie Ruimtelijke Ordening rond veehouderij in Noord-Brabant
  • Effectiviteit 5e Actieprogramma Nitraat overschat
  • Geslaagde themamiddag Gezondheid in m.e.r.
  • Jurisprudentie: Nbw-vergunning EON Maasvlakte Rotterdam
  • Jurisprudentie: Wm-vergunning varkenshouderij Barneveld
  • Assessing the assessment. Quality review of EIAs/SEAs: a dutch perspective
  • Plan m.e.r. voor olie en gas ontwikkeling in Rusland?
  • De Commissie m.e.r. wenst u prettig feestdagen en een voorspoedig 2014!
 
  p2751 (2)

Structuurvisie ruimtelijke ordening rond veehouderij in Noord-Brabant

De provincie Noord-Brabant ontwikkelt nieuwe, innovatieve beleidsinstrumenten om te komen tot zorgvuldige veehouderij in 2020. Zij herziet de structuurvisie en verkent daarbij o.a. de inzet van de Brabantse Zorgvuldigheidsscore Veehouderij. De Commissie bracht een toetsingsadvies hierover uit.

Lees meer...

 
  pas

Effectiviteit 5e Actieprogramma Nitraat overschat

Het MER voor het 5e Actieprogramma Nitraat schat de effecten op de stikstof- en fosfaatbelasting uit agrarische bronnen te positief in. Het Actieplan houdt namelijk geen rekening met het afschaffen van het melkquotum en de invoering van de Programmatische Aanpak Stikstofdepositie (PAS) waardoor de melkveestapel en de mestproductie uit gaat breiden. De Commissie bracht een toetsingsadvies uit over het MER.

Lees meer...

 
  gezondheid in mer

Geslaagde themamiddag Gezondheid in m.e.r.

Tijdens de themamiddag Gezondheid in m.e.r. zijn de laatste wetenschappelijke inzichten gepresenteerd over de gevolgen van verkeer, natuur en veehouderij voor de gezondheid.

Op de website van de Commissie vindt u een verslag, de presentaties en welke vervolgacties er op stapel staan.

Lees meer...

 
  rechter met hamer shutterstock_2080475

Jurisprudentie: Nbw-vergunning EON Maasvlakte Rotterdam

Als maatregelen om instandhoudingsdoelstellingen van een Natura 2000-gebied te realiseren geen directe samenhang hebben met een project waarvoor een Nbw-vergunning wordt verleend, dan zijn het geen mitigerende maatregelen voor dat project.

Lees meer...

 
  hand met hamer shutterstock_81188971

Jurisprudentie: Wm-vergunning varkenshouderij Barneveld

Een MER voor een omgevingsvergunning voor een inrichting hoeft geen locatie-alternatieven te bevatten. Het beschrijven van alternatieve manieren van bedrijfsvoering is voldoende.

Lees meer...

 
  vrouwe justitia shutterstock_50000521

Assessing the assessment. Quality review of EIAs/SEAs: a dutch perspective

Wat zijn de Nederlandse ervaringen met toetsing van milieueffectrapporten? Een artikel van jurist Gijs Hoevenaars van de Commissie m.e.r. in Environmental Law Network International.

Lees meer...

 
  jamal siberie

Plan m.e.r. voor olie- en gasontwikkeling in Rusland?

Begin november nam de Commissie deel aan de handelsmissie met Minister Ploumen aan Moskou, waar een Nederlands-Russisch initiatief voor een SEA in Jamal, Siberië is besproken. In deze regio, gelegen in het kwetsbare arctische gebied, worden de komende jaren namelijk belangrijke besluiten genomen over exploitatie van olie- en gas on shore en off-shore.

 
  kerst 2

De Commissie m.e.r. wenst u prettige feestdagen en een voorspoedig 2014!

 

 

  

Foto: Christien Mouw (de-veluwnaar.nl)