Opmerkelijk 

Commissie voor de milieueffectrapportage

 

Nr. 5 - 16 mei 2013

 

  • Wijziging Natuurbeschermingswet belangrijk voor gemeenten
  • Belangrijke m.e.r.-elementen missen in toetsversie Omgevingswet
  • M.e.r. en procesgerichte advisering
  • Schakeldag 2013
  • Dijkverbetering Waddenzeedijk Ameland
  • Jurisprudentie Revisievergunning chemische inrichting Rotterdam
  • Jurisprudentie Bestemmingsplan buitengebied herziening Bankenstraat Etten-Leur
  • Jurisprudentie Bestemmingsplan Lokaalweg 10 Klarenbeek
  • Commissie aanwezig op IAIA conferentie 2013, Canada
 
  wijziging art 19kd

Wijziging Natuurbeschermingswet belangrijk voor gemeenten

De recente wijziging van de Natuurbeschermingswet kan belangrijke gevolgen hebben voor gemeentelijke bestemmingsplannen.

Lees meer...

 
  omgevingswet

Belangrijke m.e.r.-elementen missen in toetsversie Omgevingswet

Vroegtijdige participatie over de inhoud van het MER, onderzoek naar alternatieven en evaluatie van milieueffecten zijn nog onvoldoende geborgd in de nieuwe Omgevingswet. Lees de reactie van de Commissie op de toetsversie en de voorgestelde wijzigingen.

Lees meer...

 
  pilot procesgericht adviseren

M.e.r. en procesgerichte advisering

In 2011 gaf de minister van IenM groen licht voor een pilot rond meer procesgericht adviseren van de Commissie. Doel van de pilot is om met meer maatwerk de inzet van de Commissie beter aan te laten sluiten bij het planproces en de behoeften van bevoegd gezag en initiatiefnemers.

Lees meer...

 
  schakeldag

Schakeldag 2013

Tijdens de Schakeldag op 11 juni in Den Bosch verzorgt de Commissie twee workshops: een basiscursus m.e.r. en een workshop over de m.e.r.-praktijk in relatie tot ruimtelijk ordening. Bij de stand van de Commissie krijgt u antwoord op uw m.e.r.-vragen.

Lees meer...

 
  waddendijk ameland

Dijkverbetering Waddenzeedijk Ameland

De Commissie toetste onlangs het MER voor versterking van de Waddenzeedijk op Ameland. Zij oordeelde positief over het MER, hoewel zij nog wel een gevoeligheidsanalyse voor de gehanteerde hydraulische randvoorwaarden mist.

Lees meer...

 
  rechter met hamer shutterstock_2080475

Jurisprudentie Revisievergunning chemische inrichting Rotterdam

Om te beoordelen of voor een aangevraagde vergunning een MER nodig is, wordt gekeken naar de toename van de productiecapaciteit ten opzichte van de bestaande productiecapaciteit.

Lees meer...

 
  hand met hamer shutterstock_81188971

Jurisprudentie Bestemmingsplan buitengebied herziening Bankenstraat, Etten-Leur

Als er een directe samenhang is tussen de uitbreiding van een agrarisch bedrijf op een locatie en beëindiging van een agrarisch bedrijf op een andere locatie, dan mag de beëindiging als mitigerende maatregel gezien worden. 

Lees meer...

 
  vrouwe justitia shutterstock_50000521

Jurisprudentie Bestemmingsplan Lokaalweg 10 Klarenbeek

De gevolgen van de toepassing van een in een bestemmingsplan opgenomen afwijkingsbevoegdheid voor milieu en natuur moeten bij de bestemmingsplanvaststelling onderzocht zijn.

Lees meer...

 
  iaia 2013

Commissie aanwezig op IAIA conferentie 2013, Canada

De conferentie van de International Association for Impact Assessment (IAIA) is dit jaar in Calgary, Canada van 13 t/m 16 mei. De Commissie draagt ook dit jaar weer bij aan verschillende thema fora, workshops en panels.

Lees meer...