Opmerkelijk 

Commissie voor de milieueffectrapportage

 

Nieuwsbrief OpMERkelijk nr. 9 - 15 oktober 2013

 

  • Kan effectbepaling niet eenvoudiger?
  • Themamiddag 'Gezondheid in m.e.r. en besluitvorming over plannen en projecten'
  • Themaochtend 'Landschap in m.e.r.'
  • Crisis en m.e.r. - IenM-dag 30 oktober in Amersfoort
  • Onderbouwing doelen Noordoostcorridor kan scherper
  • Jurisprudentie: Bestemmingsplan Dorp sloten en Ringvaartdijk Oost
  • Jurisprudentie: Jachtschietcentrum de Berkenhorst
  • Veel factsheets weer up-to-date
 
  effectbepaling eenvoudiger

Kan effectbepaling niet eenvoudiger?

Eenvoudigere effectbepaling is de wens van alle m.e.r.-actoren. Toch wordt in de praktijk vaak teruggegrepen op gedetailleerde doorrekeningen met complexe modellen. Dit artikel in Toets geeft, onder andere gebaseerd op ervaringen met m.e.r. voor infrastructurele projecten, aanbevelingen om de impasse te doorbreken.

Lees meer...

 
  gezondheid in mer

Themamiddag 'Gezondheid in m.e.r. en besluitvorming over plannen en projecten'

Tijdens de themamiddag 'Gezondheid in m.e.r.' op 14 november worden de laatste inzichten rond gezondheid in relatie tot veehouderij, verkeer en natuur gepresenteerd. Hoe komen deze onderwerpen goed aan de orde in m.e.r. en in de besluitvorming over plannen en projecten. Interesse?

Lees meer...

 
  landschap in mer

Themaochtend 'Landschap in m.e.r.'

De keuzes op het gebied van landschap krijgen vaak onvoldoende aandacht in het MER en in de bestuurlijke afweging. Tijdens de themaochtend 'Landschap in m.e.r.' op 1 november wordt een eenduidige aanpak gepresenteerd en toegepast in praktijkvoorbeelden. Interesse?

Lees meer...

 
  ienm dag

Crisis en m.e.r. - IenM-dag 30 oktober in Amersfoort

Op woensdag 30 oktober organiseert het ministerie van IenM / Rijkswaterstaat samen met de Commissie en de VVM een m.e.r.-dag. Het thema van de dag is 'Crisis en m.e.r.'.

De economische crisis heeft tot gevolg dat ruimtelijke ontwikkelingen anders verlopen dan in het verleden. Dit heeft grote gevolgen voor de planvorming en dus ook voor de m.e.r.

Lees meer...

 
  noordoostcorridor

Onderbouwing doelen Noordoostcorridor kan scherper

De Commissie vindt de eisen onduidelijk die de provincie Noord-Brabant stelt aan het verbeteren van de bereikbaarheid, de leefbaarheid en de natuur in de regio Eindhoven-Helmond. Ze adviseerde om de doelen van het project Noordoostcorridor scherper te definiëren, alle alternatieven hieraan te toetsen en dan pas te besluiten over het vervolgtraject.

Lees meer...

 
  rechter met hamer shutterstock_2080475

Jurisprudentie: Bestemmingsplan Dorp sloten en Ringvaartdijk Oost

Voor het bestemmingsplan is geen plan-MER meer nodig als voor een besluit voor dezelfde activiteit al een m.e.r.-beoordeling is gedaan, het bestemmingsplan de een-op-een inpassing is van het project en het besluit al is genomen.

Het bestemmingsplan is dan niet meer kaderstellend in de zin van de m.e.r.-regelgeving.

Lees meer...

 
  hand met hamer shutterstock_81188971

Jurisprudentie: Jachtschietcentrum de Berkenhorst

Bij de beoordeling van de cumulatie van effecten, zoals bedoeld in artikel 19f, eerste lid, Nbw 1998, kunnen onzekere toekomstige gebeurtenissen buiten beschouwing blijven.

Lees meer...

 
  factsheets

Veel factsheets weer up-to-date

De Commissie heeft veel factsheets over m.e.r.-thema’s, procedures, wetgeving en methoden. De afgelopen periode zijn veel factsheets geactualiseerd. Stuk voor stuk handige handreikingen voor de praktijk. 

Lees meer...