Opmerkelijk 

Commissie voor de milieueffectrapportage

 

Nieuwsbrief opMERkelijk nr. 6 - 15 april 2014

 

  • Tariefstelling Commissie m.e.r. nog niet duidelijk
  • Uitspraak Advocaat-Generaal aan Europese hof over Natura2000
  • Rijksstructuurvisie Grevelingen Volkerak-Zoommeer
  • Jurisprudentie: Bestemmingsplan Maximabrug, Alpen aan den Rijn
  • Advies over nationaal programma beheer radioactief afval en verbruikte splijtstoffen
 
  tariefstelling 2014

Tariefstelling Commissie m.e.r. nog niet duidelijk

In de Eerste Kamer is de discussie over de tariefstelling van de Commissie m.e.r. nog niet afgerond. Wanneer de tariefstelling exact ingaat en welke tarieven gaan gelden is daarmee ook nog niet duidelijk.  PvdA en SP gaven op 8 april jl. mede namens Groen Links aan dat zij nog een aantal vragen hebben. 

Lees meer...

 
  vrouwe justitia shutterstock_50000521

Uitspraak Advocaat-Generaal aan Europese hof over Natura2000

De Raad van State heeft aan het Europese Hof vragen gesteld voor de zaak over het tracébesluit A2 's-Hertogenbosch-Eindhoven. Volgens appellanten had de voorziene ontwikkeling van nieuwe blauwgraslanden in het Natura 2000-gebied niet als mitigerende maatregelen betrokken mogen worden in de Passende beoordeling. Voordat het Hof uitspraak doet, is de conclusie van de Advocaat-Generaal gepubliceerd. Deze oordeelt dat geen sprake is van mitigerende maatregelen.

Lees meer...

 
  volkerak zoommeer 2

Rijksstructuurvisie Grevelingen Volkerak-Zoommeer

Hoe kan de waterkwaliteit in het Volkerak-Zoommeer en de Grevelingen worden verbeterd? Hoe wordt de Rijn-Maasmonding bij klimaatverandering voldoende beschermd tegen overstromingen? De Commissie gaf een tussentijds toetsingsadvies over het goed gestructureerde concept-milieueffectrapport. In dit advies geeft zij aanbevelingen voor het definitief op te stellen MER. Door de complexiteit van het voornemen en de veelheid aan onderliggende studies is het concept-MER nog niet op alle punten goed zelfstandig leesbaar en is op een aantal onderwerpen een diepgaandere analyse nodig zoals het beschrijven van de gevolgen voor natuur.

Lees meer...

 
  hand met hamer shutterstock_81188971

Jurisprudentie: Bestemmingsplan Maximabrug, Alpen aan den Rijn

Alternatieven met geen of te weinig probleemoplossend vermogen, die niet voldoen aan het doel van het project of aan bepaalde technische eisen, of die te duur zijn, mogen in een milieueffectrapport buiten beschouwing blijven.

Lees meer...

 
  radioactief afval 2

Advies over nationaal programma beheer radioactief afval en verbruikte splijtstoffen

Het Ministerie van Economische Zaken stelt een nationaal programma op voor het beheer van radioactief afval en verbruikte splijtstoffen. De Commissie adviseerde de minister. Zij geeft in haar advies de stappen aan om te komen tot een nationaal programma, de benodigde (milieu)informatie en wanneer in het proces die informatie aan de orde kan komen.

Lees meer...