Opmerkelijk 

Commissie voor de milieueffectrapportage

 

OpMERkelijk nr. 12 - 14 oktober 2014

 

  • Omgevingswet en de weging van het milieubelang
  • Onderbouw noodzaak versterking Houtribdijk
  • Bodemdaling gaswinning binnen grenzen
  • Windpark Wieringermeer
  • Jurisprudentie: Bestemmingsplan Marken 2013
  • Jurisprudentie: Inpassingsplan Waalwaard-Dodewaard
 
  omgevingswet

Omgevingswet en de weging van het milieubelang

Voorzitter van de Commissie m.e.r., Kees Linse, gaf tijdens een rondetafelgesprek in de Tweede Kamer een eerste reactie op de Omgevingswet.

Lees meer...

 
  houtribdijk

Onderbouw noodzaak versterking Houtribdijk

De Commissie adviseert om in het milieueffectrapport voor de Houtribdijk de noodzaak om de dijk te versterken goed te onderbouwen. Onduidelijk is namelijk of versterking nodig is om gebieden rondom het Markermeer en IJsselmeer tegen hoogwater te beschermen.

Lees meer...

 
  gaswinning waddenzee

Bodemdaling gaswinning binnen Grenzen

Uit de rapportage 2013 van de NAM blijkt dat de bodemdaling door gaswinning tot nu toe binnen de grenzen is gebleven. De AuditCommissie vindt dit aannemelijk. Zoals verwacht kan nu nog niets gezegd worden over effecten op natuur.

Lees meer...

 
  windpark wieringermeer

Windpark Wieringermeer

Het milieueffectrapport voor het windpark Wieringermeer beschrijft goed hoe de milieuknelpunten die het park veroorzaakt, zijn op te lossen. Het beschrijft nog niet hoe het verlies aan natuur in het Robbenoordbos kan worden gecompenseerd.

Lees meer...

 
  hand met hamer shutterstock_81188971

Jurisprudentie: Bestemmingsplan Marken 2013

Als een aanlegsteiger met verschillende typen scheepvaart mogelijk wordt gemaakt, moet de Passende beoordeling uitgaan van de maximale planologische mogelijkheden van deze verschillende typen scheepvaart.

Lees meer...

 
  vrouwe justitia shutterstock_50000521

Jurisprudentie: Inpassingsplan Waalwaard-Dodewaard

In een Passende beoordeling hoeven habitattypen die slechts in potentie aanwezig zijn, niet te worden meegenomen.

Lees meer...