Opmerkelijk 

Commissie voor de milieueffectrapportage

 

Nieuwsbrief OpMERkelijk nr. 3 - 14 februari 2014

 

  • Kees Linse nieuwe voorzitter Commissie m.e.r.
  • Financiering Commissie m.e.r. stopt definitief
  • Ontwikkeling ruimtelijke kwaliteit vraag meer aandacht in m.e.r.
  • Beter monitoren verkleint onzekerheid. Zoutwinning Waddenzee Frisia
  • Goed MER voor afweging leefbaarheid en Kalkmoeras
  • Jurisprudentie: Bestemmingsplan buitengebied Sint-Oedenrode
 
  foto kees linse

Kees Linse nieuwe voorzitter Commissie m.e.r.

Kees Linse (64) is met ingang van 1 maart 2014 de nieuwe voorzitter van de Commissie voor de m.e.r. De Ministerraad ging vrijdag 7 februari jl. akkoord met zijn benoeming.

Lees meer...

 
  tariefstelling 2014

Financiering Commissie m.e.r. stopt definitief

De Tweede Kamer ging 4 februari jl. akkoord met het wetsvoorstel van de minister over de tarieven voor de Commissie. Dit betekent dat betaald moet worden voor alle adviezen van de Commissie, de verplichte en vrijwillige adviezen. Een motie over ‘voldoende fijnmazig tariefstelling’ is aangenomen. Het wetsvoorstel ligt nu bij de Eerste Kamer. De Commissie gaat er van uit dat de tariefstelling op 1 juli 2014 in gaat. Op onze website vindt u alle informatie rond de tarieven.

Lees meer...

 
  foto eric luiten klein

Ontwikkeling ruimtelijke kwaliteit vraag meer aandacht in m.e.r.

De Rijksadviseur voor Landschap en Water pleit voor meer aandacht voor ontwikkeling van ruimtelijke kwaliteit in m.e.r. Wil m.e.r. als integraal instrument haar rol goed kunnen spelen dan moet ruimtelijke kwaliteit bij de ontwikkeling van alternatieven naar zijn mening meer sturend zijn.

Lees meer...

 
  zoutwinning frisia

Beter monitoren verkleint onzekerheid. Zoutwinning Waddenzee Frisia

De Commissie adviseerde het monitoringsprogramma voor de zoutwinning onder de Waddenzee op enkele punten te verbeteren. Betere monitoring verkleint namelijk de onzekerheid over eventuele effecten op natuur. Ook adviseert de Commissie vooraf duidelijk vast te leggen op welke manier het ‘Hand aan de Kraan’-principe wordt toegepast om onduidelijkheden later te voorkomen.

Lees meer...

 
  vaesrade

Goed MER voor afweging leefbaarheid en Kalkmoeras

Met een verdiepte ligging van de Buitenring Parkstad streeft de provincie Limburg naar verbetering van de leefbaarheid, ‘visuele kwaliteit’ en betere ontsluiting voor langzaam verkeer. Het MER geeft de provincie goede informatie voor de afweging tussen de verbetering van de leefbaarheid en de mogelijk negatieve effecten op het zeldzame habitattype Kalkmoeras in het Natura2000-gebied Geleenbeekdal.

Lees meer...

 
  hand met hamer shutterstock_81188971

Jurisprudentie: Bestemmingsplan buitengebied Sint-Oedenrode

De stelling dat aan de Brabantse stikstofverordening wordt voldaan, is onvoldoende om voor een bestemmingsplan geen passende beoordeling op te hoeven stellen.

Lees meer...