Opmerkelijk 

Commissie voor de milieueffectrapportage

 

Nr. 2 - 14 februari 2013

 

  • Bodemdaling gaswinning Waddenzee binnen grenzen
  • Erik van Heijningen plaatsvervangend voorzitter Commissie m.e.r.
  • Actueel overzicht van kritische depositiewaarden voor stikstof
  • Besluitvorming en m.e.r. bij trans-Europese energienetwerken
  • Jurisprudentie: Bestemmingsplan Ulvenhout
  • Jurisprudentie: Emmeloord centrum
  • Dijkverbetering Kinderdijk-Schoonhovenseveer
  • Plan-m.e.r. voor IWRM programma Nederlandse ambassade Rwanda

 

 
  spijkermeting5

Bodemdaling gaswinning Waddenzee binnen grenzen

Uit de rapportage 2012 van de NAM blijkt dat de bodemdaling door gaswinning in de Waddenzee tot nu toe binnen de grenzen is gebleven. De AuditCommissie vindt dit aannemelijk. Zoals verwacht kan nu nog niets gezegd worden over effecten op natuur. De monitoringsopzet van de gaswinning wordt in 2013 geëvalueerd. De Auditcommissie adviseert bij de evaluatie te focussen zodat meetprogramma’s op elkaar aansluiten en elkaar versterken.

Lees meer...

 
  erik van heijningen

Erik van Heijningen plaatsvervangend voorzitter Commissie m.e.r.

Erik van Heijningen gaat als plaatsvervangend voorzitter voor de Commissie werken. Erik van Heijningen was ondere andere gedeputeerde ruimtelijke ordening en milieu van de provincie Zuid-Holland en is momenteel waarnemend burgemeester van Hellevoetsluis.

Lees meer...

 
  veehouderij img_3185

Actueel overzicht van kritische depositiewaarden voor stikstof

Alterra maakte een overzicht van de kritische depositiewaarden (KDW) voor stikstof van beschermde soorten in Natura 2000-gebieden. De KDW is de grens waarboven het risico bestaat dat de kwaliteit van het habitat significant wordt aangetast door atmosferische stikstofdepositie. Deze informatie is belangrijk bij het beoordelen van gevolgen van m.e.r.-plichtige plannen en projecten met stikstofemissies zoals, veehouderijen, (vaar)wegen en industrie.

Lees meer...

 
  energienetwerk

Besluitvorming en m.e.r. bij trans-Europese energienetwerken

De Europese Commissie (EC) organiseerde een workshop over m.e.r. en besluitvorming voor trans-Europese energie-infrastructuur. De vraag was hoe vereenvoudiging en versnelling samen kan gaan met een goede m.e.r.-procedure en goede publieke participatie. De Commissie m.e.r. bracht tijdens de workshop de Nederlandse praktijkervaring in over onafhankelijke kwaliteitsborging in m.e.r. voor energieprojecten. Als resultaat komt de EC in 2013 met een guidance voor de lidstaten.

Lees meer...

 
  ulvenhout

Jurisprudentie: Bestemmingsplan Ulvenhout

Ook voor kleine plannen kan een Passende beoordeling en plan-MER nodig zijn. Dat blijkt uit de uitspraak van de bestuursrechter over het bestemmingsplan Ulvenhout dat voorziet in de bouw van 28 woningen. Volgens appellanten had er een Passende beoordeling gemaakt moeten worden omdat het plan een verstorend effect kan hebben op het Natura 2000-gebied Ulvenhoutse bos.

Lees meer...

 
  emmeloord

Jurisprudentie: Emmeloord centrum

De Raad van State deed op 9 januari jl. uitspraak over het begrip stedelijk ontwikkelingsproject, zoals dat sinds 1 april 2011 in de wet staat. Wat hieronder wordt verstaan, kan van regio tot regio verschillen. Van belang is of er per saldo aanzienlijke negatieve gevolgen voor het milieu kunnen zijn.

Lees meer...

 
  kinderdijk schoonhovenseveer

Dijkverbetering Kinderdijk-Schoonhovenseveer

Waterschap Rivierenland stelde een MER op voor dijkversterkingen langs de Lek, tussen Kinderdijk en Schoonhovenseveer. De Commissie vindt dat het MER voldoende informatie bevat om het milieubelang te kunnen meewegen in de besluitvorming. Er zijn vooral effecten te verwachten op de aspecten wonen, landschap en cultuurhistorie.

Lees meer...

 
  rwanda sept 2012 klein

Plan-m.e.r. voor IWRM programma Nederlandse ambassade Rwanda

De Nederlandse Ambassade in Rwanda voert een strategisch m.e.r. uit voor haar IWRM (Integrated Water Resource Management) ondersteuningsprogramma. Op verzoek adviseerde de Commissie over de scopingsfase. Zij vraagt in haar advies in het bijzonder aandacht voor afstemming tussen het ambassadeprogramma en Rwandese overheidsinitiatieven op dit gebied. Ook geeft zij alvast richtlijnen mee voor (verplichte) strategisch m.e.r.'en voor het Rwandese IWRM masterplan en eventuele deelplannen.

Lees meer...