Opmerkelijk 

Commissie voor de milieueffectrapportage

 

OpMERkelijk nr. 5 - 13 mei 2015

 

  • Daling aantal adviezen Commissie m.e.r.
  • Views and experiences 2015
  • Doelen en doelbereik bepalen
  • Zet toekomstig gebruik ondergrond centraal
  • Milieueffectrapport en grondslag van de aanvraag
 
  kaft-jaarverslag2014

Daling aantal adviezen Commissie m.e.r.

Het jaarverslag 2014 van de Commissie is uit. De Commissie bracht 41% minder toetsingsadviezen uit dan in 2013. Belangrijkste oorzaak van de teruggang is de afname van de (verplichte) toetsingen door de Commissie bij milieueffectrapporten voor bestemmingsplannen.

Lees meer...

 
  views en experiences 2015

Views and experiences 2015

Een nieuwe Views and experiences is online beschikbaar. Deze Engelstalige publicatie bevat artikelen over toepassing van m.e.r. in Nederland en het buitenland. Aandacht voor o.a. schaliegaswinning in Nederland, plan-m.e.r. voor windenergie, natuurcompensatie in de Eemshaven en de inzet van m.e.r. bij klimaatvraagstukken in Nederland en in het buitenland.

Lees meer...

 
  doelen fs 38

Doelen en doelbereik bepalen

Wat moet het milieueffectrapport zeggen over een op te lossen probleem? En wat over de effectiviteit van de mogelijke oplossingen? In deze factsheet staat hoe m.e.r. kan helpen bij het formuleren van doelen en bij het bepalen van het doelbereik van de oplossingen.

Lees meer...

 
  strong

Zet toekomstig gebruik ondergrond centraal

De Commissie adviseerde over de gewenste inhoud van het milieueffectrapport voor de Rijksstructuurvisie Ondergrond. Zij vindt het belangrijk dat het rapport met scenario’s mogelijke ontwikkelingen in het gebruik van de ondergrond laat zien. Voorbeelden van zulke scenario’s zijn ‘schoon fossiel’, ‘maximaal hernieuwbaar’ en ‘drinkwater centraal’.

Lees meer...

 
  vergunningen

Milieueffectrapport en grondslag van de aanvraag

Is er ruimte om voorwaarden aan vergunningen te stellen? Deze vraag wordt beantwoord tijdens de discussiemiddag die de Commissie m.e.r. organiseert op maandag 8 juni in Utrecht. Het programma en aanmeldformulier vindt u op onze website.

Lees meer...