Opmerkelijk 

Commissie voor de milieueffectrapportage

 

Nieuwsbrief OpMERkelijk nr. 7 - 10 september 2013

 

  • Tariefstelling Commissie m.e.r. 2014
  • M.e.r. werkt goed door in besluiten
  • 1 november: Themaochtend Landschap in m.e.r.
  • Vertrek voorzitter Niek Ketting
  • Postzegelbestemmingsplannen en m.e.r.
  • Advies Commissie over schaliegas
  • Jurisprudentie: Bestemmingsplan locatie gemeente Boxmeer
  • Maximale planologische mogelijkheden
  • Belangrijke stap: scoping geïntegreerd in EIA wetgeving Burundi
 
  tariefstelling 2014

Tariefstelling Commissie m.e.r. 2014

Op 2 juli jl. zond de Minister van IenM een voorstel voor wijziging van de Wm naar de Tweede Kamer. Dit wetsvoorstel maakt het mogelijk dat de Commissie m.e.r. vanaf 1 januari 2014 tarieven in rekening brengt voor vrijwillige en verplichte advisering. De tarieven moeten in beginsel kostendekkend zijn. Dit najaar volgt meer informatie over o.a. de hoogte van de tarieven.

Lees meer...

 
  foto case 19

M.e.r. werkt goed door in besluiten

Het ministerie van IenM gaf Berenschot in 2012 opdracht voor een onderzoek naar de doorwerking van m.e.r. en de adviezen van de Commissie. Met een representatieve steekproef van alle milieueffectrapportages uit de afgelopen twee jaar is dit onderzocht. Berenschot concludeert dat over de gehele linie sprake is van aanzienlijke doorwerking in besluiten. Zowel van milieueffectrapporten als van de adviezen van de Commissie.

Lees meer...

 
  themaochtend landschap

1 november: Themaochtend Landschap in m.e.r.

De keuzes op het gebied van landschap krijgen vaak onvoldoende aandacht in het MER en in de bestuurlijke afweging. Tijdens de themaochtend Landschap in m.e.r. wordt een eenduidige aanpak gepresenteerd en toegepast in praktijkvoorbeelden. Interesse?

Lees meer...

 
  vertrek niek ketting

Vertrek voorzitter Niek Ketting

Niek Ketting, voorzitter van de Commissie, legt eind van dit jaar zijn functie als voorzitter neer. Onlangs is de selectieprocedure voor een nieuwe voorzitter gestart. Belangstellenden zijn uitgenodigd hun interesse kenbaar te maken.

Lees meer...

 
  veehouderij img_3185

Postzegelbestemmingsplannen en m.e.r.

De Commissie krijgt regelmatig vragen over m.e.r. voor zogenaamde 'postzegelbestemmingsplannen' die vastgesteld moeten worden om uitbreiding van een veehouderij mogelijk te maken. Vragen die de Commissie krijgt gaan bijvoorbeeld over de te onderzoeken alternatieven en het detailniveau.

Lees meer...

 
  schaliegas

Advies Commissie over schaliegas

Maandag 26 augustus jl. meldde minister Kamp van Economische Zaken aan de Tweede Kamer dat hij een besluit neemt over ‘hoe verder’ met schaliegaswinning, nadat de Commissie m.e.r. heeft geadviseerd over de kwaliteit van de onderzoeksrapporten.

Lees meer...

 
  vlijmens ven

Jurisprudentie: Bestemmingsplan locatie gemeente Boxmeer

Het argument dat een bestemmingsplan niet meer activiteiten mogelijk maakt dan een verleende milieuvergunning, is volgens de rechter niet op voorhand voldoende reden om af te zien van een Passende beoordeling en een MER.

Lees meer...

 
  planologische mogelijkheden

Maximale planologische mogelijkheden

Veel jurisprudentie van het afgelopen jaar ging over de maximale planologische mogelijkheden van plannen. Dit artikel biedt een overzicht van de jurisprudentie en de praktijk. Deel 2 van een publicatie in twee delen.

Lees meer...

 
  Burundi training scoping juli 2013

Belangrijke stap: scoping geïntegreerd in EIA wetgeving Burundi

Begin 2012 is scoping middels een ministerieel besluit geïntegreerd in de m.e.r.-wetgeving van Burundi. In juli faciliteerde de Commissie een workshop waarbij het m.e.r.-team van het Ministerie in Burundi de generieke richtlijnen voor scoping heeft opgesteld. De richtlijnen worden inmiddels in de praktijk toegepast.

Lees meer...