Opmerkelijk 

Commissie voor de milieueffectrapportage

 

Nieuwsbrief OpMERkelijk nr. 10 - 8 december 2015

 

  • 22 januari: Omgevingsvisie en m.e.r., de eerste ervaringen
  • Tarieven Commissie m.e.r. omlaag in 2016
  • Terugblik Programma Aanpak Stikstof in de praktijk
  • Factsheet Natuurbescherming in m.e.r.
  • Ontwerpprogramma voor beheer radioactief afval niet concreet genoeg
  • Jurisprudentie: Bestemmingsplan buitengebied Breda
  • Jurisprudentie: Rijksinpassingsplan het Zwin
 
  omgevingsvisie

22 januari: Omgevingsvisie en m.e.r., de eerste ervaringen

De omgevingsvisie is één van de zes kerninstrumenten in de Omgevingswet. Vooruitlopend op de wet zijn er pilots gestart om alvast ervaring op te doen met de omgevingsvisie. Hoe past milieueffectrapportage in de omgevingsvisie? De Commissie organiseert hierover een praktische bijeenkomst op 22 januari. Het programma is bijna rond en staat binnenkort op de website.

Lees meer...

 
  tarieven

Tarieven Commissie m.e.r. omlaag in 2016

De minister van IenM heeft de tarieven 2016 voor advisering door de Commissie m.e.r. goedgekeurd. Een aanzienlijke besparing op de secretariaatskosten maakt een tariefverlaging van gemiddeld 10% mogelijk. Ook worden - op basis van de ervaringen van de afgelopen tijd – de tarieven meer gedifferentieerd. Dit betekent dat bij het bepalen van het tarief onderscheid wordt gemaakt naar type overheid (Rijk, provincie, gemeente) en naar type project of plan. Dus voor eenvoudige projecten of plannen geldt nog steeds een laag tarief en voor complexe plannen of projecten nog een hoog uitzonderingstarief. De nieuwe tarieven gelden voor adviseringen die na 1 januari 2016 starten.

Lees meer...

 
  pas in werking

Terugblik Programma Aanpak Stikstof in de praktijk

Juristen, vergunningverleners en beleidsmakers bespraken op 23 november de eerste ervaringen met het Programma Aanpak Stikstof. De verschillen voor en na inwerkingtreding van het PAS werden aan de hand van praktijksituaties besproken. Veel aandacht ging uit naar de (on)mogelijkheden om te sturen op stikstof binnen gemeenten en de rol die milieueffectrapportage daarin kan spelen. De Commissie m.e.r. maakt hierover een factsheet.

Lees meer...

 
  natuurbescherming

Factsheet Natuurbescherming in m.e.r.

Natuur komt bijna altijd in milieueffectrapportage aan de orde. Het milieueffectrapport laat zien welke effecten een plan of project kan hebben op natuur. Sommige plant- en diersoorten en natuurgebieden genieten bijzondere bescherming. De factsheet Natuurbescherming in m.e.r. over typen natuurbescherming en de aandacht daarvoor in milieueffectrapportage is geactualiseerd en te vinden op de website van de Commissie m.e.r.

Lees meer...

 
  radioactief afval

Ontwerpprogramma voor beheer radioactief afval niet concreet genoeg

De Commissie m.e.r. adviseerde het programma voor het beheer van radioactief afval en verbruikte splijtstof effectiever in te zetten om zo de risico’s voor toekomstige generaties te verkleinen. Ze doet aanbevelingen voor concrete acties, zoals het veiligstellen van financiering, het reserveren van bergingslocaties en het organiseren van publieksparticipatie.

Lees meer...

 
  hand met hamer shutterstock_81188971

Jurisprudentie: Bestemmingsplan buitengebied Breda

In het milieueffectrapport hoeft maar één alternatief onderzocht te worden als er geen ander realistisch alternatief bestaat. En de referentiesituatie voor een plan-MER is niet het vorige plan, maar de feitelijke bestaande situatie, inclusief de autonome ontwikkeling.

Lees meer...

 
  vrouwe justitia shutterstock_50000521

Jurisprudentie: Rijksinpassingsplan het Zwin

Als natuurlijke processen moeilijk in een model te vatten zijn, is het gebruik van ‘expert judgement’ in het milieueffectrapport de meest doelmatige en wetenschappelijk geaccepteerde methode.

Lees meer...