Opmerkelijk 

Commissie voor de milieueffectrapportage

 

Nieuwsbrief OpMERkelijk nr. 11 - 5 december 2013

 

  • Waarnemend voorzitter Commissie m.e.r.
  • Natuurwinst door ontpoldering Hedwigepolder
  • M.e.r. en bestemmingsplannen voor bedrijventerreinen
  • Maximale mogelijkheden bestemmingsplan en m.e.r.
  • Klimaat in m.e.r.
  • Vertrek Josee van Eijndhoven
 
  logo mer

Waarnemend voorzitter Commissie m.e.r.

Het selectieproces voor de invulling van de vacature die ontstaat met het vertrek per 31 december a.s. van de huidige voorzitter, Niek Ketting, vraagt meer tijd dan voorzien. Om die reden neemt drs. Marieke van Rhijn (bestuurslid en plaatsvervangend voorzitter) vanaf 1 januari 2014 het voorzitterschap tijdelijk waar.

 
  hedwigepolder

Natuurwinst door ontpoldering Hedwigepolder

Het MER over de herinrichting van de Hedwigepolder brengt goed in beeld dat de heringerichte polder in elk stadium van zijn ontwikkeling natuurwinst voor het estuarium van de Westerschelde oplevert. Het gebied zal in de loop der jaren opslibben, maar dat doet aan deze constatering geen afbreuk.

Lees meer...

 
  bedrijventerrein2

M.e.r. en bestemmingsplannen voor bedrijventerreinen

Regelmatig is een bestemmingsplan of een inpassingsplan voor een bedrijventerrein m.e.r.-plichtig. De Commissie schreef hierover de factsheet 'M.e.r. voor bestemmingsplannen voor bedrijven- en industrieterreinen'.

Lees meer...

 
  bestemmingsplan

Maximale mogelijkheden bestemmingsplannen en m.e.r.

Een MER voor een bestemmingsplan beschrijft de milieueffecten van de maximale mogelijkheden van het bestemmingsplan. In een nieuwe factsheet wordt hier uitgebreid op ingegaan.

Lees meer...

 
  klimaat

Klimaat in m.e.r.

Hoe wordt klimaatverandering beschreven in MER voor structuurvisies? Uit onderzoek van Matté Egging van de Wageningen Universiteit blijkt dat het onderwerp breed gedragen wordt, maar dat de aandacht voor klimaatverandering nog niet diepgaand is. Hij geeft aanbevelingen voor de m.e.r.-praktijk.

Lees meer...

 
  gebouw-klein

Vertrek Josee van Eijndhoven

Prof. dr. Josee van Eijndhoven, plaatsvervangend voorzitter sinds juni 2013, en de Commissie m.e.r. hebben besloten de samenwerking te beëindigen. De onvoorspelbaarheid van het tijdsbeslag bleek moeilijk te combineren met haar andere activiteiten. In de vacature die door haar vertrek ontstaat, wordt zo snel mogelijk voorzien.