Opmerkelijk 

Commissie voor de milieueffectrapportage

 

Nieuwsbrief opMERkelijk nr. 9 - 5 juni 2014

 

  • Tariefstelling Commissie m.e.r. per 1 juli 2014
  • Schaliegaswinning
  • Luchthavenbesluit Twente
  • Jurisprudentie: Bestemmingsplan Bedrijfsverplaatsing Lodderlandsedijk, Westvoorne
  • Jurisprudentie: Bestemmingsplan bedrijventerrein Best
 
  tariefstelling 2014

Tariefstelling Commissie m.e.r. per 1 juli 2014

De wetswijziging die voorziet in tariefstelling door de Commissie m.e.r. is definitief en op 29 mei 2014 gepubliceerd in de Staatscourant. Vanaf 1 juli 2014 gaan hierdoor ook tarieven gelden voor de verplichte adviezen van de Commissie. Het pakket aan vrijwillige adviezen wordt uitgebreid.

Lees meer...

 
  schaliegaswinning

Schaliegaswinning

De ministers van EZ en van IenM willen in een structuurvisie aangeven waar in Nederland schaliegas kan worden gewonnen en hoe schaliegas een rol kan spelen in de overgang naar een meer duurzame energievoorziening. De effecten van schaliegaswinning op mens, natuur en milieu worden onderzocht in een milieueffect-rapport. De Commissie m.e.r. adviseert over de aanpak.

Lees meer...

 
  twente luchthaven

Luchthavenbesluit Twente

Het ministerie van IenM stelt een luchthavenbesluit op voor de ontwikkeling van luchthaven Twente. Dit besluit gaat over grenswaarden en regels van het gebruik van de luchthaven en de gebieden daaromheen. Het milieueffectrapport gaat uitgebreid in op de effecten van luchtvaart en beschrijft de gevolgen voor geluid, externe veiligheid en natuur. Volgens de Commissie ontbreekt er echter nog informatie over onder meer hinder en slaapverstoring door vliegtuiggeluid.

Lees meer...

 
  hand met hamer shutterstock_81188971

Jurisprudentie: Bestemmingsplan Bedrijfsverplaatsing Lodderlandsedijk, Westvoorne

Ook een zeer geringe toename van stikstofdepositie in een al overbelast Natura 2000-gebied kan verplichten tot een Passende beoordeling en een m.e.r.-plicht.

Lees meer...

 
  vrouwe justitia shutterstock_50000521

Jurisprudentie: Bestemmingsplan bedrijventerrein Best

Het onderzoek voor een plan-milieueffectrapport mag enkele jaren oud zijn, als niet is aangetoond dat het verouderd of gebrekkig is.

Lees meer...