Veelgestelde vragen

Bepaalt de Commissie of een project doorgaat? 
Nee, wij zeggen niets over de wenselijkheid van een activiteit of een te kiezen alternatief. Wij kunnen aangeven wat er voor het milieueffectrapport onderzocht moet worden en of de informatie in het rapport juist en volledig is. Het bevoegd gezag kan op basis van het rapport het milieu volwaardig meewegen bij de besluitvorming over het project.


Kan iedereen de Commissie om advies vragen?
Alleen het bevoegd gezag kan de Commissie om een officieel advies vragen. Iedereen kan wel bij ons terecht met vragen over het m.e.r.-proces en met praktijkvragen rond m.e.r.

 

Wat is de adviestermijn?
De officiele adviestermijn is zes weken. In overleg bepalen we de exacte planning en termijn.

 

Duinlandschap

 

Welke stukken moet ik aanleveren? 
Bij de start van de adviesprocedure ontvangen we graag alle relevante stukken digitaal. Dit mag ook via een link zijn. In overleg wordt bepaald hoeveel papieren exemplaren van de basisstukken (startnotitie, hoofdrapport MER) voor de advisering nodig zijn.

 

Betrekt de Commissie zienswijzen in haar advies?
Wij nemen niet standaard zienswijzen mee in ons advies, maar het kan wel. We hebben ongeveer drie weken nodig om de zienswijzen te beoordelen en te verwerken. Deze periode bepalen we in overleg. Lees meer over Zienswijzen.

 

Wat kost een advies?
Sinds 1 juli 2014 gelden er tarieven voor alle adviezen van de Commissie. Om te weten welk tarief bij welk project hoort, kijkt u bij tarieven.

 

koeien_bij_sloot_groot

 

Waarom is een locatiebezoek nodig?
De hele werkgroep gaat op locatiebezoek om een goed beeld te krijgen van het voornemen, het plangebied en de relevante milieuaspecten. Het locatiebezoek wordt georganiseerd door de initiatiefnemer en/of het bevoegd gezag in samenspraak met de secretaris van de werkgroep.
Wij stellen het op prijs dat er naast de ambtenaar, initiatiefnemer en inhoudelijke deskundigen ook een bestuurder aanwezig is. Procedurele, inhoudelijke en bestuurlijke afwegingen kunnen dan aan de orde komen.

 

Wat doet de Commissie met essentiële tekortkomingen?
Als we bij de toetsing van het milieueffectrapport constateren dat er essentiële informatie voor het besluit ontbreekt, dan sturen wij het bevoegd gezag een voorlopig advies met deze conclusie. Er zijn dan twee mogelijkheden:

  • We brengen dit advies uit.
  • Het bevoegd gezag vraagt de Commissie de advisering op te schorten om de initiatiefnemer de gelegenheid te geven het milieueffectrapport aan te vullen. We schorten de advisering dan voor ongeveer zes weken op. Om de transparantie te waarborgen, plaatsen we het voorlopige advies op onze website. Als de aanvulling er na de afgesproken periode niet is, brengen we het advies alsnog uit.

 

Kunnen plan-m.e.r. en project-m.e.r. gecombineerd worden?
Als voor een activiteit gelijktijdig zowel een m.e.r.-plichtig plan als een m.e.r.-plichtig besluit wordt voorbereid, dan kan één milieueffectrapport worden gemaakt (art. 14.4b Wm). Hiervoor geldt dan de uitgebreide m.e.r.-procedure. Dit geldt overigens alleen als het plan uitsluitend wordt voorbereid vanwege de inpassing van die activiteit in dat plan.
Bijvoorbeeld:
Voor een stortplaats wordt een Wm-vergunning voorbereid. Tegelijkertijd wordt een bestemmingsplan gemaakt waarin de stortplaatslocatie wordt bestemd. Nu kan worden volstaan met het maken van één gecombineerd plan-/project-milieueffectrapport.

geluid

 

Wat is een m.e.r.-beoordeling?
Voor sommige activiteiten is het verplicht om een m.e.r. uit te voeren. Voor veel ook niet. Het bevoegd gezag moet zelf bepalen of een milieueffect-rapport moet worden opgesteld. Dit is een m.e.r.-beoordeling. Het besluit van het bevoegd gezag heet het m.e.r.-beoordelingsbesluit. Zie ook de factsheet M.e.r.-beoordeling.

 

Is bezwaar en beroep mogelijk bij m.e.r?
Er bestaat geen eigenstandige bezwaar- of beroepmogelijkheid bij m.e.r. In bezwaar of beroep tegen het moederbesluit kan wel worden aangevoerd dat bijvoorbeeld ten onrechte geen m.e.r.-procedure is doorlopen of dat het milieueffectrapport niet aan de wettelijke inhoudseisen voldoet.