3296. Hoogwaterbeschermingsprogramma Noordelijke Maasvallei: Dijktraject Baarlo

Het Waterschap Limburg wil langs de Maas het dijktraject Baarlo versterken, als onderdeel van het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) Noordelijke Maasvallei. Naast dijkversterking wordt ook gezocht naar ruimte voor waterberging en zal beekherstel worden nagestreefd om de waterkwaliteit te verbeteren. Hiervoor wordt een intergemeentelijke structuurvisie opgesteld. Voor de besluitvorming hierover wordt een m.e.r.-procedure doorlopen.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau

20-02-2018 Adviesaanvraag

Opmerkingen bij de advisering

Advies reikwijdte en detailniveau
De Commissie werkt op dit moment aan het advies over de inhoud van het milieueffectrapport.

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

Werkgroeplid
mw. ir. Y.C. Feddes
dhr. ir. J.H.J. van der Gun
dhr. drs. A. van Leerdam

Voorzitter van de werkgroep: mw. M.A.J. van der Tas

Secretaris van de werkgroep: dhr. drs. P.J. Jongejans

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Waterschap Limburg

Bevoegd gezag
Gemeente Peel en Maas
Gemeente Venlo

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Limburg

Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
007.1 Plan-m.e.r. vanwege kaderstelling en passende beoordeling
D03.2 2011: waterkering, dijk

 

Bijgewerkt op: 16 apr 2018