2656. Structuurvisie Veere

De gemeente Veere bereid Structuurvisie Gemeente Veere 2025 voor waarin de huidige en toekomstige ruimtelijke inrichting op hoofdlijnen wordt vastgelegd. Relevante ontwikkelingen zijn uitbreidingen van agrarische bedrijven, recreatie, woningbouw en activiteiten in/ nabij Natura 2000-gebieden.

Procedure en adviezen

Toetsing aanvulling op het MER

28-03-2012 Datum kennisgeving

15-05-2012 Adviesaanvraag

22-05-2012 Advies uitgebracht

Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

Toetsing MER en aanvulling op het MER
Bij de toetsing van het MER heeft de Commissie geconstateerd dat de effectbeoordeling van stikstofdeposities door de uitbreidingsmogelijkheden voor veehouderijen niet correct is uitgevoerd. Daardoor zijn in het MER ook verkeerde conclusies getrokken over de mogelijke effecten op het Natura 2000-gebied Manteling van Walcheren. Voor het overige bevat het MER wel de juiste en voldoende informatie over de besluitvorming voor de structuurvisie.

Over het genoemde punt heeft een gesprek plaats gevonden tussen de Commissie en de gemeente Veere. De Commissie heeft kenbaar gemaakt dat het MER naar haar oordeel op dit punt geen juist beeld geeft. Naar aanleiding daarvan heeft de gemeente de tekortkoming laten repareren met een aanvulling zodat de Commissie ook de aanvulling op het MER nog binnen de lopende adviestermijn kon toetsen. 

De Commissie is van mening dat in het MER en de aanvulling daarop tezamen alle essentiƫle informatie aanwezig is voor de besluitvorming over de structuurvisie.


Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

Werkgroeplid
dhr. ir. K.A.A. van der Spek
dhr. ir. J. Termorshuizen
dhr. drs. C.T.M. Vertegaal
dhr. drs. R.A.M. van Woerden

Voorzitter van de werkgroep: mw. drs. L. van Rijn-Vellekoop

Secretaris van de werkgroep: dhr. drs. H. Woesthuis

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Veere

Bevoegd gezag
Gemeente Veere

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Zeeland

Categorieƫn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
007.1 Plan-m.e.r. vanwege kaderstelling en passende beoordeling
D14 2011: intensieve veehouderij
D11.4 2011: intensieve landbouw
D10 2011: recreatie
D11.2 2011: stedelijk project
C14 2011: pluimvee/varkens

 

Bijgewerkt op: 13 mei 2015