3212. Revisie Omgevingsvisie Drenthe

De provincie Drenthe wil de bestaande Omgevingsvisie reviseren. In de basis is de provincie tevreden over de bestaande Omgevingsvisie. De revisie werkt drie onderwerpen uit het collegeakkoord verder uit, te weten ‘Energielandschappen’, ‘Sterke steden’ en ‘Vrijetijdseconomie’. Ook wordt de gehele visie geactualiseerd en moet deze anticiperen op de toekomstige Omgevingswet. Voordat de provincie een besluit neemt, worden de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport. De provincie heeft de Commissie m.e.r. om advies gevraagd over de inhoud van het milieueffectrapport.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau

01-03-2017 Adviesaanvraag

05-04-2017 Datum kennisgeving

20-06-2017 Advies uitgebracht

Advies reikwijdte en detailniveau

Persbericht

Tussentijdse toetsing van het MER

29-09-2017 Adviesaanvraag

05-12-2017 Advies uitgebracht

Tussentijds advies

Opmerkingen bij de advisering

Tussentijds advies
Na het advies over reikwijdte en detailniveau hebben zich enkele ontwikkelingen voorgedaan. De provincie heeft deze ontwikkelingen mondeling aan de Commissie medegedeeld. Zij heeft de Commissie gevraagd om hierover tussentijds advies te geven. De Commissie adviseert om in het rapport verschillende lagen aan te brengen. In de laag van de bouwstenen (beleidsonderdelen met actieve sturing) kan met varianten worden gekeken welke effecten zij hebben op de andere thema’s. In de andere laag kan in een effectbeoordeling (met andere abstractie en diepgang) worden gekeken naar de effectiviteit van de meer beleidsluwe onderdelen op de langere termijn. Daarnaast begrijpt de Commissie dat de provincie ervoor gekozen heeft om ‘Sterke steden’ niet uit te werken als bouwsteen, maar mee te nemen als gebiedsgerichte opgave. Tot slot meent de Commissie dat een thematische en gebiedsgerichte aanpak goed samen kunnen gaan, mits duidelijke kaders worden gegeven waarbinnen gebiedsgericht kan worden gewerkt.
 

Advies reikwijdte en detailniveau
Om naar de effecten van de revisie te kunnen kijken, moet goed in beeld zijn hoe de huidige Omgevingsvisie werkt. Zo komt naar voren welke doelen al worden gehaald, wat kan of moet worden voortgezet en waar extra inspanning nodig is. Verder adviseert de Commissie om de nieuwe ambities zoveel mogelijk te vertalen in concreet meetbare doelen, zoals dat voor ‘Energielandschappen’ al is gedaan. Alleen dan levert het rapport informatie op die kan worden gebruikt om strategische keuzes te maken. Tot slot vraagt de Commissie de provincie zo duidelijk mogelijk aan te geven hoe al wordt geanticipeerd op de Omgevingswet.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

Werkgroeplid
dhr. drs. R. During
dhr. drs. A. van Leerdam
dhr. G. Lukken
dhr. drs. G. de Zoeten

Voorzitter van de werkgroep: mw. M.A.J. van der Tas

Secretaris van de werkgroep: dhr. mr.drs. G.A.J.M. Hoevenaars

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Provincie Drenthe

Bevoegd gezag
Provincie Drenthe

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Drenthe

Bijgewerkt op: 14 mrt 2018