3188. Windpark Nij Hiddum-Houw

Windpark Gooyum Houw B.V. en Nuon Wind Development B.V. willen samen windpark Nij Hiddum-Houw realiseren bij de kop van de Afsluitdijk. Het park produceert voldoende energie voor het jaarlijkse elektriciteitsverbruik van ruim 40.000 woningen. Een aantal bestaande turbines wordt verwijderd. Voor het project wordt een Provinciaal Inpassingsplan vastgesteld door de provincie Fryslân en een omgevingsvergunning verleend door de gemeente Súdwest-Fryslân. Voordat de provincie en de gemeente besluiten over het inpassingsplan en de vergunning voor het windpark zijn de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport. De provincie en de gemeente hebben de Commissie m.e.r. gevraagd het rapport te beoordelen.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau

08-12-2016 Adviesaanvraag

20-03-2017 Advies uitgebracht

Advies reikwijdte en detailniveau

Persbericht

Tussentijdse toetsing

31-03-2017 Adviesaanvraag

18-05-2017 Advies uitgebracht

Tussentijds toetsingsadvies

Persbericht

Toetsing

11-08-2017 Adviesaanvraag

09-11-2017 Datum kennisgeving

25-01-2018 Voorlopig advies uitgebracht

Voorlopig toetsingsadvies

Persbericht

Toetsing aanvulling op het MER

26-01-2018 Adviesaanvraag

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
De Commissie toetst op dit moment het milieueffectrapport en de aanvulling daarop.

Voorlopig toetsingsadvies
In het rapport zijn drie alternatieven voor het windpark onderzocht die van elkaar verschillen in aantal turbines en in de ashoogte en de rotor-diameter van de turbines. Op grond van die vergelijking wordt gekozen voor het alternatief met het kleinste aantal en de grootste turbines. De alternatieven zouden op het punt van geluidhinder niet significant van elkaar verschillen. Voor de Commissie is onduidelijk op welke informatie de conclusie over de geluidhinder is gebaseerd. Onduidelijk is namelijk welke opstellingen zijn vergeleken, hoe groot de normoverschrijdingen zijn, hoe groot verschillen bij een lagere geluidbelasting zijn en of verplaatsen van turbines kan leiden tot minder overschrijdingen. De Commissie adviseert om het rapport aan te vullen met informatie over de omvang van de geluidhinder, ook onder de norm, over de wijze waarop die hinder is bepaald en over hoe het oordeel over de effecten op de leefbaarheid tot stand is gekomen. De provincie en de gemeente nemen deze aanbevelingen over en zullen de Commissie ook vragen de aanvullende informatie te beoordelen.


Tussentijds toetsingsadvies
Uit de notitie van de provincie blijkt dat de locatie op de Kop van de Afsluitdijk, Nij Hiddum-Houw, steeds in beeld is geweest als windenergielocatie. De eerder door de provincie genomen stappen in het besluitvormingsproces zijn ook duidelijk weergegeven in de notitie. De provincie meldt echter niet waarom Nij Hiddum-Houw de voorkeur heeft boven, of gelijkwaardig is aan, andere locaties in de provincie. De Commissie vindt het voor de transparantie in de publieke discussie van belang dat duidelijk is waarom gekozen is voor een windpark op de Kop van de Afsluitdijk en niet voor een andere locatie in Fryslân. De Commissie adviseert daarom om in het komende milieueffectrapport alsnog de (milieu)argumenten te beschrijven voor deze locatie.
 

Advies reikwijdte en detailniveau
De Commissie adviseert om in het rapport aan te geven hoe de locatie Nij Hiddum-Houw zich verhoudt tot andere mogelijke locaties in de provincie Fryslân. De aspecten leefomgeving, landschap, natuur en energieopbrengst zijn daarbij van belang. Met deze informatie kan de provincie onderbouwen waarom juist voor deze locatie gekozen wordt en niet voor andere locaties in de provincie. Ook adviseert de Commissie in het rapport een overzicht op te nemen van de verschillende opstellingsmogelijkheden van turbines op de locatie Nij Hiddum-Houw. De milieueffecten van turbineopstellingen kunnen namelijk verschillen, bijvoorbeeld een rustiger beeld voor het landschap of minder vogelslachtoffers. Het rapport biedt hiermee straks een goed inzicht in de keuzes voor het vaststellen van het Provinciaal Inpassingsplan en het verlenen van de omgevingsvergunning.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

Werkgroeplid
dhr. ir. P. van der Boom
dhr. ir. W.H.A.M. Keijsers
dhr. ing. R.L. Vogel

Voorzitter van de werkgroep: dhr. dr. C.A. Linse

Secretaris van de werkgroep: dhr. dr. J.F.M.M. Lembrechts

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gooyum Houw BV
Nuon Wind Development B.V.

Bevoegd gezag
Gemeenteraad Súdwest-Fryslân
Provincie Fryslân

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Friesland

Bijgewerkt op: 12 feb 2018