2461. Olde Maten en Veerslootlanden

De Dienst Landelijk Gebied wil het gebied 'Olde Maten en Veerslootlanden' herinrichten. Hierbij krijgt het gebied de hoofdfunctie (natte) natuur. Bestaande natuurwaarden worden in stand gehouden en nieuwe natuur wordt ontwikkeld. Daarnaast wordt extensieve recreatie mogelijk. Er wordt een m.e.r.-procedure doorlopen voor een nieuw bestemmingsplan, een ontgrondingsvergunning en een inrichtingsplan.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau

07-07-2010 Datum kennisgeving

19-07-2010 Adviesaanvraag

04-10-2010 Advies uitgebracht

Advies reikwijdte en detailniveau

Toetsing

04-01-2012 Adviesaanvraag

04-01-2012 Datum kennisgeving

05-03-2012 Voorlopig advies uitgebracht

Voorlopig toetsingsadvies

Toetsing aanvulling op het MER

05-03-2012 Adviesaanvraag

10-05-2012 Advies uitgebracht

Toetsingsadvies MER en de aanvulling daarop

Opmerkingen bij de advisering

Het MER speelt mogelijk een rol als achterliggende informatie bij de totstandkoming van het Natura 2000 Beheerplan. Het MER zal voor deze besluiten voor zover van toepassing zowel als plan-MER als besluit-MER gelden.

De Commsisie heeft bij toetsing van het MER tekortkomingen vastgesteld. Dit gaat om:

  • Onduidelijkheden in de beschrijving(en) van de voorgenomen activiteit; het voorkeursalternatief zoals in het MER weergegeven wijkt af van het definitief ontwerp.
  • Inzicht in de cultuurlandschappelijke en archeologische waarden en de effecten van de alternatieven op deze waarden.

Naar aanleiding hiervan heeft het bevoegd gezag de Commissie gevraagd de advisering op te schorten, om de initiatiefnemer in staat te stellen een aanvulling op het MER op te stellen. De aanvulling op het MER roept echter nieuwe vragen op omtrent de voorgenomen activiteit. De effecten van de maatregelen zijn voldoende beschreven maar uit de tekst van de aanvulling lijkt naar voren te komen, dat bij onvoldoende budget bepaalde maatregelen worden uitgesteld of niet uitgevoerd. Het is onvoldoende duidelijk welke prioriteit daarbij wordt gesteld. Daardoor is ook niet duidelijk wat het doelbereik zal zijn van het voornemen. 

De Commissie adviseert duidelijk te maken welk besluit ten aanzien van de verschillende maatregelen genomen wordt. Uit het MER blijkt dat de kwaliteit van het gebied achteruitgaat, zodat een snelle besluitvorming zeer gewenst is.

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

Werkgroeplid
dhr. drs. R. During
dhr. drs. A. van Leerdam

Voorzitter van de werkgroep: dhr. dr. D.K.J. Tommel

Secretaris van de werkgroep: mw. drs. G. Korf

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Ministerie van Economische Zaken

Bevoegd gezag
Gemeente Staphorst
Gemeente Zwartewaterland

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Overijssel

Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
003.1 tot 1-4-2011: Vrijwillig advies r&d of richtlijnen
C09.0 tot 1-4-2011: (Her)inrichting landelijk gebied met functiewijziging >= 250ha
007.3 Plan-m.e.r. vanwege passende beoordeling

 

Bijgewerkt op: 11 nov 2016